Διαστάσεις του προβλήματος των ναρκωτικών

Στην εποχή μας η κατανόηση βασικών διαδικασιών μέσα από τις οποίες καθορίζεται η θέση ενός ανθρώπου ή μιας κοινωνικής ομάδας μέσα στην κοινωνία, είναι εξαιρετικά κρίσιμη και τούτο επειδή τα πράγματα εξελίσσονται, όσο ποτέ πριν, σε αλληλεπίδραση με τους «άλλους». Συχνά κάθε ατομική ή συλλογική δράση, νόμιμη ή παράνομη, συνδέεται (επηρεάζεται ή επηρεάζει) άμεσα ή έμμεσα, σε μεγάλο ή μικρό βαθμό, με τις γενικότερες εξελίξεις, δηλαδή τις γεωπολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές που επιδρούν στη ζωή μας άμεσα. Συνδέεται επίσης και με θεσμικές αντιδράσεις που ρυθμίζουν αυτές τις μεταβολές. Το πρόβλημα των ναρκωτικών και των εξαρτήσεων δεν εξαιρείται από αυτή την επίδραση γενικότερων κοινωνικών παραγόντων, παρά το γεγονός ότι οι αιτίες της εξάρτησης σε ατομικό επίπεδο είναι πολύπλοκες. Πρόκειται για ένα κοινωνικό πολυπαραγοντικό πρόβλημα που είναι αντικείμενο διεπιστημονικού ενδιαφέροντος, αλλά και αντικείμενο πολυ-επίπεδων, διαφορετικών, κρατικών και δημόσιων πολιτικών. Από αυτή την άποψη, για να ασχοληθεί κάποιος με τον απαιτούμενο επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα με τα ναρκωτικά και την καθημερινότητά τους, ειδικά ως αστυνομικός, δεν αρκεί να εφαρμόζει απλά εντολές και το γράμμα του νόμου. Αντίθετα είναι σκόπιμο να μπορεί να εξηγεί και να συνεκτιμά τους παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωσή της πραγματικότητας τόσο της ζήτησης όσο και της προσφοράς αλλά και στις μεταβολές τους, ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικά και με δικαιοκρισία κατά την άσκηση κυρίως της διακριτικής του ευχέρειας και να οριοθετεί τη δράση του. Επομένως, ο αστυνομικός οφείλει να γνωρίζει και να αντιλαμβάνεται και τους γενικότερους παράγοντες που επιδρούν σε κάθε μεταβολή της προσφοράς και της ζήτησης (βλ. προηγ. και όσα αναφέρθηκαν στην Εισαγωγή).
Έτσι, οι λογικές απαντήσεις στα ερωτήματα και τα προβλήματα που η καθημερινότητα των ναρκωτικών και των εξαρτήσεων υποβάλλει, βρίσκονται πέραν της απτής πραγματικότητας που έχει ενώπιόν του ο αστυνομικός, καθώς συνδέονται με γενικότερες κοινωνικές συνθήκες. Η γνώση αυτών των παραγόντων συμβάλλει στην αξιόπιστη εκτίμηση της πραγματικότητας και στην καταλληλότερη ανάπτυξη της αστυνόμευσης. Είναι επομένως απρόσφορες οι αποσπασματικές οδηγίες που συρρικνώνουν το πρόβλημα σε περιπτωσιολογία. Αντίθετα, κάθε αστυνομικός οφείλει να έχει μία συνολική εποπτεία των διαστάσεων του προβλήματος. Αυτή ακριβώς είναι και η στόχευση των επομένων κεφαλαίων.

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.