Αστυνομικοί : Συναισθήματα κατά την πρώτη επαφή με τους εξαρτημένους

Πορίσματα από την έρευνα με ερωτηματολόγιο στους εκπαιδευθέντες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 14. Ποια είναι τα συναισθήματα, οι σκέψεις και οι ανησυχίες ενός άπειρου σχετικά με τις εξαρτήσεις αστυνομικού, όταν για πρώτη φορά έρχεται σε επαφή με αυτό το αντικείμενο υπηρεσίας ανά ΤΟΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

  ΤΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (%)
(Ν=69) Αθήνα Θεσσαλονίκη Σύνολο
1. Φόβος 28 (63,6%) 14 (56,0%) 60,9%
2. Έκληξη 9 (20,5%) 11 (44,0%) 29,0%
3. Αηδία 16 (36,4%) 9 (36,0%) 36,2%
4. Στεναχώρια 20 (45,5%) 16 (64,0%) 52,2%
5. Συμπόνια/ Κατανόηση 16 (36,4%) 11 (44,0%) 39,1%
6. Εκνευρισμός 7 (15,9%) 3 (12,0%) 14,5%
7. Επιθετικότητα 0 (0%) 2 (8,0%) 2,9%
8. Εχθρότητα 1 (2,3%) 3 (12,0%) 5,8%
9. Άλλο 2 (4,5%) 6 (24,0%) 11,6%

 

Άλλο ( παρακαλώ αναφέρετε)
    Frequency Percent Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid    62 89,9 89,9  89,9 
  Άγχος 2 2.9 2,9 92,8
Αγωνία 1 1,4 1,4 94,2
Απορία για τους
λόγους που τους
οδήγησαν σε αυτή
την κατάσταση
1 1,4  1,4 95,7
Επιφυλακτικότητα 1 1,4 1,4 97,1
Κίνδυνος μόλυνσης
απο λοιμώδη
νοσήματα
1 1,4 1,4  98,6
Προβληματισμός 1 1,4 1,4  100,0
Total 69 100,0 100,0  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 16. Υπάρχει κάτι που φοβάστε κατά την επαφή με τους εξαρτημένους ανά ΤΟΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

  ΤΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (%)
Υπάρχει  κάτι που φοβάστε
κατά την επαφή με τους
εξαρτημένους; (Ν=67)
Αθήνα Θεσσαλονίκη Σύνολο p-vlue
ΝΑΙ 93,0% 87,5% 91,0% 0,659
Όχι 7,0% 12,5% 9,0%  ΤΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (%)
Αν ναι τι; (N=60) Αθήνα Θεσσαλονίκη Σύνολο
1. Μόλυνση 94,9% 95,2% 95,0%
2. Επιθετικότητα εκ μέρους τους 10,3% 33,3% 18,3%
3. Επιθετικότητα απο τους εμπόρους 10,3% 4,8% 8,3%
4. Κάθε επαφή μαζί τους μπορεί να
μου προκαλέσει προβλήματα στη
δουλειά. Φυλάγομαι
15,4% 14,3% 15,0%
5. Άλλο (παρακαλώ αναφέρετε) 0% 4,8% 1,7%

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.