Ιδιαίτερη και άτυπη εκπαίδευση στην Ελληνική Αστυνομία

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

Από τις απαντήσεις που έδωσαν οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στα σεμινάρια του Α κύκλου, προκύπτει ότι έχουν συνείδηση και των ελλείψεων τους και της ανάγκης να υπάρχει μια ιδιαίτερη εκπαίδευση σε σχέση με τους εξαρτημένους και, επίσης, ότι η καθοριστική γι αυτούς εκπαίδευση έως τώρα ήταν άτυπη. Συγκεκριμένα, το 82,4% στο σύνολο των εκπαιδευομένων στο σεμινάριο του Α’ κύκλου του προγράμματος (92% στη Θεσσαλονίκη και 76,7% στην Αθήνα) εκτιμά ότι χρειάζεται κάποιος να έχει κατάλληλη, ιδιαίτερη εκπαίδευση για να μπορεί να αστυνομεύει περιοχές στις οποίες υπάρχει σταθερή παρουσία εξαρτημένων. Οι υπηρετούντες στην Αθήνα δείχνουν λιγότερη εμπιστοσύνη στην αξία της εκπαίδευσης σχετικά με την εξοικείωσή τους με το αντικείμενο των ναρκωτικών. Εξάλλου, ο τρόπος με τον οποίο οι ίδιοι έμαθαν να αστυνομεύουν σε αυτό το αντικείμενο, ήταν εκτός τυπικής εκπαίδευσης. Στην Αθήνα το 56,8% των αστυνομικών που συμμετείχαν στο σεμινάριο, δηλώνουν πώς έμαθαν να αστυνομεύουν τέτοιους πληθυσμούς πρακτικά βλέποντας και κάνοντας. Αντίθετα, στη Θεσσαλονίκη δηλώνουν ότι έμαθαν κυρίως με ενημέρωση από παλαιότερους που περιπολούσαν μαζί (76%) και μέσω συζητήσεων με συναδέλφους (56%). Στην πραγματικότητα όλες αυτές οι κατηγορίες τρόπου μάθησης, δεν εντάσσονται στην τυπική θεσμική εκπαίδευση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 8. Εκτιμάτε ότι χρειάζεται κάποιος να έχει κατάλληλη, ιδιαίτερη εκπαίδευση για να μπορεί να αστυνομεύει περιοχές που υπάρχει σταθερή παρουσία εξαρτημένων/ ανά ΤΟΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

     ΤΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (%)
(Ν=68) Αθήνα Θεσσαλονίκη Σύνολο p-value
NAI 44 (76,7%) 92,0% 82,4% 0,187
OXI 2 (23,3%) 8,0% 17,6%

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9. Εκμάθηση αστυνόμευσης εξαρτημένων κατά ΤΟΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

  ΤΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (%)
Πώς μάθατε να αστυνομεύετε τέτοιους πληθυσμούς; (Ν=69) Αθήνα Θεσσαλονίκη Σύνολο
1. Δεν έμαθα 5 (11,4%) 0,0% 7,2%
2. Πρακτικά βλέποντας και κάνοντας 25 (56,8%) 12 (48,0%) 53,6%
3. Ενημέρωση από παλαιότερους που περιπολούσαμε μαζί 19 (43,2%) 19 (76,0%) 55,1%
4. Συζήτηση με συναδέλφους 14 (31,8%) 14 (56,0%) 40,6%
5. Ενημέρωση και ειδική εκπαίδευση από την υπηρεσία 3 (6,8%) 2 (8,0%) 7,2%
6. Μελέτη βιβλίων-internet 1 (2,3%) 4 (16,0%) 7,2%
7. Άλλο 5 (13,6%) 2 (8,0%) 11,6%

 

Από τον επόμενο πίνακα προκύπτουν τα εξής κυρίως : Δεν θεωρείται η εκπαίδευση στην υπηρεσία και η εκπαίδευση στην Αστυνομική Ακαδημία το ίδιο. Επίσης ο «δρόμος» δεν ταυτίζεται με την εκμάθηση από παλαιότερους συναδέλφους που περιπολούσαν μαζί. Ιδιαίτερα σημαντική είναι μια τάση ενημέρωσης του αστυνομικού με ίδια πρωτοβουλία (βλ. νομοθεσία, ταινίες), ενώ μόνο ένας ανέφερε πανεπιστημιακές σπουδές.

 

Άλλο (Παρακαλώ Αναφέρετε)
     Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid    62  89,9 89,9 89,9
   Γενική εκπαίδευση Αστυνομικής Ακαδημίας  1 1,4 1,4 91,3
  Δεν γνωρίζω  1  1,4  1,4  92,8
   Ενδιαφέρον για τα ναρκωτικά,ταινίες  1  1,4  1,4  94,2
   Μελέτη ισχύουσας νομοθεσίας  1  1,4  1,4  95,7
   Μόνο μέσω εμπειρίας στο πεζοδρόμιο  1  1,4  1,4  97,1
   Ο δρόμος είναι το σχολείο  1 1,4  1,4  98,6
   Ορισμένες γνώσεις που έχω αποκτήσει από τις σπουδές μου στο τμήμα Ψυχολογίας  1 1,4 1,4 100,0
   Total 69  100,0 100,0  

Εκτός όμως από την άτυπη εκπαίδευση, το 60,6% του συνόλου των εκπαιδευθέντων, χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά πόλη, πιστεύουν ότι είναι κοντά ή πολύ κοντά στην ελληνική πραγματικότητα η άποψη (σύμφωνα με έρευνες στο εξωτερικό) ότι υπάρχει μεταξύ των αστυνομικών ένας άτυπος κώδικας συμπεριφοράς που συμβάλλει στην αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων εντός υπηρεσίας και στο δρόμο, ενώ το 33,3% δεν γνωρίζουν ή τους είναι ξένη αυτή η κατάσταση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 10. Άτυπος κώδικας συμπεριφοράς: Εγγύτητα με την ελληνική πραγματικότητα.

   ΤΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (%)
(Ν=66) Αθήνα Θεσσαλονίκη Σύνολο p-value
Πολύ κοντά τα ίδια είναι και εδώ  16,7%  20,8%  18,2%  0,787
Κοντά  40,5%  45,8%  42,4%
Μου είναι ξένη αυτή η κατάσταση  11,9%  16,7%  13,6%
Δεν γνωρίζω  23,8%  12,5%  19,7%
Άλλο  7,1%  4,2%  6,1%

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.