Η αστυνόμευση με βάση την επεξεργασμένη πληροφορία

Δεν πρόκειται ουσιαστικά για ένα πρότυπο, αλλά για μια στρατηγική.

Κύριο διακύβευμα: Η πρόληψη του εγκλήματος μέσα από την ανακάλυψη, τη στάθμιση και αξιολόγηση κινδύνων (risks).

Η αστυνόμευση με βάση την επεξεργασμένη πληροφορία είναι ένα επιχειρησιακό πρότυπο εργασίας, το οποίο ανάγεται στη διαχειριστική φιλοσοφία και λογική που θεμελιώνεται σε συστήματα αξιοποίησης της πληροφορίας και καταλυτικό ρόλο εδώ έχει η τεχνολογία. Σύμφωνα με αυτή τη στρατηγική, η ανάλυση δεδομένων και η επεξεργασία των πληροφοριών για το έγκλημα είναι καταλυτικής σημασίας για ένα σύστημα λήψης αποφάσεων με αντικειμενικά κριτήρια, το οποίο διευκολύνει τη μείωση του εγκλήματος και την πρόληψη μέσω στρατηγικών προγραμματισμένης διαχείρισης και αποτελεσματικής παρέμβασης, που στοχοποιούν ιδιαίτερα ενεργούς δράστες σοβαρών εγκλημάτων (Ratcliffe, J.H., 2008, σ.89).

  • Η αστυνόμευση με βάση την επεξεργασμένη πληροφορία (ΑΜΒΕΠ):
  • Στοχεύει στον εντοπισμό ενός κινδύνου μέσω της παροχής, ανταλλαγής και αξιολόγησης πληροφορίας. Η ΑΜΒΕΠ αφορά ένα πρότυπο οργάνωσης και οριζόντιας ροής της πληροφορίας, που ανέτρεψε την κάθετη/ιεραρχική ροή της πληροφορίας που είχε επικρατήσει κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου και προσδιοριζόταν από τη συσσώρευση πληροφορίας σε μια ιεραρχία. Οι υποστηρικτές του προτύπου αυτού θεωρούν ότι η εσωστρέφεια στη διαχείριση της πληροφορίας σήμερα οδηγεί σε αδιέξοδα καθώς δεν παράγει αποτελέσματα.
  • Συνδέεται με τη μεταστροφή στη γενικότερη τάση της αντεγκληματικής πολιτικής και ειδικά των μέτρων αστυνομικού χαρακτήρα ,από τον έλεγχο ή τη μείωση του εγκλήματος στην πρόληψη, τάση που επανέκαμψε μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11/9/2001 στη Νέα Υόρκη.
  • Καθοδηγεί τη δράση της αστυνομίας με βάση την επεξεργασμένη πληροφορία.
  • Η πληροφορία μπορεί να είναι οτιδήποτε: από έγγραφο έως τηλεφωνική κλήση ή αναφορά παρακολούθησης. Με το πρότυπο αυτό συνδέεται και το λεγόμενο profiling.

Η επεξεργασμένη πληροφορία είναι το προϊόν μιας συστηματικής διεργασίας που περιλαμβάνει: α) τη συλλογή, β) την ανάλυση, γ) την αξιολόγηση, δ) την ερμηνεία και ε) τη διάδοση/παροχή της πληροφορίας αυτής ανάμεσα σε υπηρεσίες, με τη χρήση εξελιγμένων τεχνολογιών.

Η αστυνόμευση με βάση την επεξεργασμένη πληροφορία χρησιμοποιεί εξελιγμένα συστήματα GIS και ηλεκτρονικά συστήματα συλλογής, καταγραφής και ανάλυσης πληροφοριών, ενώ η ανάπτυξή της οδήγησε στη δημιουργία ενός νέου επαγγελματικού προφίλ μέσα στην αστυνομία, αυτό του αναλυτή πληροφοριών. Χρησιμοποιείται τόσο για την κοινή – γενική αστυνόμευση όσο και για την αστυνομία ασφάλειας στο επίπεδο της εξιχνίασης σοβαρών εγκλημάτων.

Προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί κατά την εφαρμογή του προτύπου αυτού:

  • Η ανομοιογένεια των συστημάτων καταγραφής, επεξεργασίας και επικοινωνίας των στοιχείων (digital divide).
  • Η τυφλή διασύνδεση (linkage blindeness): πληροφορίες που δεν οδηγούν πουθενά.
  • Η εκκαθάριση της πληροφορίας από το θόρυβο (noise): άχρηστες πληροφορίες.
  • Κορεσμός (υπερφόρτωση) επεξεργασμένης πληροφορίας (intelligence overload).
  • Μη-αναφορά και μη-καταχώρηση σημαντικής πληροφορίας.

Επιπλέον προβλήματα:

Οι επαγγελματικοί υπο-πολιτισμοί (professional subcultures) που επικρατούν μέσα στην αστυνομία σχετικά με τον τρόπο δουλειάς της, είναι δύσκολο να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις και να αποδεχθούν τη χρησιμότητα των αναλυτών.

Ο τρόπος παροχής και διάδοσης της πληροφορίας δεν είναι ομοιογενείς εξαιτίας των διαφορετικών συστημάτων ανάλυσης.

Το πρότυπο αυτό έχει επικριθεί σοβαρά, κυρίως επειδή ουσιαστικά δεν αντιμετωπίζει το έγκλημα ως φαινόμενο, αλλά ως ένα συγκεκριμένο έγκλημα ή κατηγορία εγκληματών (π.χ. όχι την πορνεία, αλλά την πορνεία σε έναν συγκεκριμένο δρόμο).

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.