Απόψεις των αστυνομικών : Ιδιαιτερότητες των εξαρτημένων ως αστυνομευόμενου πληθυσμού

Πορίσματα από την έρευνα με ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε στους εκπαιδευθέντες:

Οι αστυνομικοί που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο υποστηρίζουν, στην συντριπτική τους πλειονότητα, ότι οι εξαρτημένοι είναι μια ιδιαίτερη ομάδα αστυνομευόμενου πληθυσμού (πίνακας 6). Ειδικότερα, το 64% των εκπαιδευομένων στη Θεσσαλονίκη και το 59% στην Αθήνα κρίνουν ότι η ιδιαιτερότητά τους έγκειται στο ότι «είναι χαμένοι, δεν μπορείς να συνεννοηθείς». Αλλά το 48% στην Θεσσαλονίκη και το 41% στην Αθήνα (σύνολο 28 άτομα από τα 69, 16 στην Αθήνα και 12 στη Θεσσαλονίκη ) δίνουν μία άλλη απάντηση που συνήθως συγκλίνει στο ότι οι εξαρτημένοι είναι άρρωστοι που χρειάζονται μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση αλλά και βοήθεια.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Νομίζετε ότι οι εξαρτημένοι είναι μια ιδιαίτερη ομάδα σε σχέση με άλλες ομάδες πληθυσμού με τις οποίες έρχεστε σε επαφή κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας σας /ανά ΤΟΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

  ΤΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (%)
(Ν=69) Αθήνα Θεσσαλονίκη Σύνολο p-value
ΝΑΙ 40 (90,9%) 25 (100,0%) 94,2% 0,289
ΟΧΙ 4 (9,1%) 0,0% 5,8%

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. Αν ναι τι το ιδιαίτερο έχουν ανά ΤΟΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

  ΤΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (%)
(N=64) Αθήνα Θεσσαλονίκη Σύνολο
1. Επικίνδυνοι  7 (17,9%)  7 (28,0%)  21,9%
2. Αντιδραστικοί  7 (17,9%)  7 (28,0%)  21,9%
3. Προκαλούν  2 (5,1%)  3 (12,0%)  7,8%

4. Είναι χαμένοι, δεν
μπορείς να συνεννοηθείς

 23 (59,0%)  16 (64,0%)  60,9%
5. Άλλο (παρακαλώ αναφέρετε)  16 (41,0%)  12 (48,8%) 43,8%

 

  Άλλο (παρακαλώ αναφέρετε)
    Frequency Percent Valid
Percent

Cumulative
Percent

Valid   42 60,9 60,9 60,9
Άρρωστοι 1 1,4 1,4 62,3
Άρρωστοι αλλά γνώριμοι
για τη χρήση τους
1 1,4 1,4 63,8
Άρρωστοι που θέλουν βοήθεια 1 1,4 1,4 65,2
Ασθένειες μεταδοτικές 1 1,4 1,4 66,7
Ασθενείς 2 2,9 2,9 69,6
Άτομα που χρήζουν βοήθειας 1 1,4 1,4 71,0
Αψυχολόγητοι 1 1,4 1,4 72,5
Είναι άρρωστα άτομα. Εξαιτίας της χρήσης έχουν κατασταλεί οι ικανότητες επικοινωνίας-συνεννόησης 1 1,4 1,4 73,9
Είναι άρρωστοι και χρειάζονται άλλο τρόπο αντιμετώπισης 1 1,4 1,4 75,4
Είναι άρρωστοι που δε βοηθά το κράτος και θύματα μιας κατάστασης 1 1,4 1,4 76,8
Είναι ασθενείς και φέρουν ασθένειες που μπορεί να μεταδώσουν με διάφορους τρόπους 1 1,4 1,4 78,3
Είναι ασθενείς/χρειάζονται ιδιαίτερη μεταχείριση 1 1,4 1,4 79,7
Έλλειψη επικοινωνίας σε συνειδητό επίπεδο, άτομα με σημαντικές ψυχικές ανάγκες κ ανθρωπιστικής βοήθειας 1 1,4 1,4 81,2
Επαφή με το περιβάλλον λόγω χρήσης ουσιών 1 1,4 1,4 82,6
Επικίνδυνοι εξαιτίας των ασθενειών που είναι φορείς 1 1,4  1,4 84,1
Επιρρεπείς στα "μικρά" εγκλήματα 1 1,4 1,4 85,5
Ιδιαίτερος τρόπος επικοινωνίας 1 1,4  1,4 87,0
Πιθανόν να φέρουν μολυσματικές ασθένειες με κίνδυνο μετάδοσής τους 1 1,4 1,4 88,4
Πιθανότητα τραυματισμού λόγω κάποιας χρησιμοποιημένης σύριγγας 1 1,4 1,4 89,9
Προκαλούν γιατί κάνουν χρήση παντού και καταφεύγουν σε διάφορους τρόπους για εξασφάλιση δόσης 1 1,4 1,4 91,3
Στις περισσότερες περιπτώσεις το πρόβλημα εστιάζεται στην οικογένειά τους 1 1,4 1,4 92,8
 Φέρουν αρρώστιες 1 1,4 1,4 94,2
Φορείς 1 1,4 1,4 95,7
Χρειάζονται ιδιαίτερη μεταχείριση 1 1,4 1,4 97,1
Χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης και κατανόησης 1 1,4 1,4 98,6
Ψυχο-κοινωνικά-ψυχολογικά προβλήματα 1 1,4 1,4 100,0
Total 69 100,0 100,0  

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.