Η αστυνόμευση ανάλογα με το πρόβλημα

Αποτελεί ένα πρότυπο αστυνόμευσης που επικεντρώνεται στην ιδιαιτερότητα που παρουσιάζουν τα προβλήματα εγκληματικότητας κατά περίπτωση/περιοχή. Πρόκειται για ένα πρότυπο που υιοθετεί διαφορετικής έντασης και είδους πρακτικές και μέσα αστυνόμευσης, που αντιστοιχούν ή θεωρούνται κατάλληλα για το είδος εγκλήματος το οποίο κάθε φορά έχει να αντιμετωπίσει η αστυνομία σε συγκεκριμένες συνθήκες και περιοχές. Η επινόησή του από τον νεοφιλελυθερο H. Goldstein, θεμελιώνεται στην ανάγκη να διευθετηθεί το ζήτημα του τρόπου με τον οποίο η αστυνομία χρησιμοποιεί τη διακριτική της ευχέρεια και να αναπτυχθεί ένα μοντέλο πρόληψης του εγκλήματος.

Εισάγει τη λεγόμενη επιστημονική ανάλυση των προβλημάτων ως εφαρμοσμένη επιστήμη. Δηλαδή, ανάγει τα κοινωνικά προβλήματα και τα κοινωνικά φαινόμενα σε διαδικασίες εξορθολογισμού προκειμένου να επιλυθούν, ενώ ποσοτικοποιεί την απόδοση και τα αποτελέσματα της αστυνομικής δράσης.

Ο προσδιορισμός του «προβλήματος»: Παρά τη γενικότερη ασάφεια του όρου «πρόβλημα», οι επιμέρους ορισμοί καταλήγουν στο ότι πρόβλημα συνιστά μια πλειάδα περιστατικών με όμοια χαρακτηριστικά (ομοιότητα που ποικίλει ανάλογα την κατηγορία περιστατικών), τα οποία προσλαμβάνονται ως ανεπιθύμητα ή επιβλαβή από την κοινωνία και για τα οποία η κοινωνία αναμένει από την αστυνομία να τα επιλύσει.

Η τεχνική/τεχνολογική υποστήριξη αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης της αστυνόμευσης ανάλογα με το πρόβλημα και αφορά πολλές και διαφορετικού επιπέδου τεχνικές. Θεωρία, συστηματική μέτρηση, σύγκριση και ανάλυση αποτελούν προαπαιτούμενα για την επίλυση των προβλημάτων.

Η αστυνόμευση ανάλογα με το πρόβλημα διέπετε από τέσσερις αρχές που διατύπώςε ο Goldstein:

  • Ακριβής προσδιορισμός του προβλήματος.
  • Σε βάθος μελέτη του προβλήματος.
  • Ευρεία αναζήτηση και έρευνα για πιθανές λύσεις
  • Εστίαση στα αποτελέσματα.

Ωστόσο, μία πρόταση που διατυποποιήθηκε στις λέξεις «Σάρωση, Ανάλυση, Ανταπόκριση, Αξιολόγηση» (SARA: Scanning, Analysis, Response, Assessment), αποτελεί ένα τετράπτυχο που ταυτίστηκε με την αστυνόμευση ανάλογα με το πρόβλημα.

Η αποτελεσματικότητα της αστυνόμευσης ανάλογα με το πρόβλημα θεωρείται δεδομένη από τους υποστηρικτές της, ειδικά όταν συνδυάζεται και πλαισιώνεται με άλλες παράλληλες και υποστηρικτικές δράσεις και όταν οι αποτρεπτικές πολιτικές-στρατηγικές εφαρμόζονται στοχευμένα σε συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων. Υποστηρίζεται δε ότι, ακόμα και με περιορισμένα αποτελέσματα, είναι σαφώς καλύτερη πρακτική από την απουσία οποιασδήποτε ανάλυσης.

Κριτική

Υποστηρίζεται ότι η διάσταση που υπάρχει ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη, καθιστά αυτό το πρότυπο στην πραγματικότητα ανεφάρμοστο έτσι όπώς το διατύπώςε ο Goldstein.

Η καθαρή εφαρμογή του προσκρούει μεταξύ άλλων στους πάγιους τρόπους εργασίας της αστυνομίας όπου η εμπειρία έχει καταλυτικό ρόλο στην οργανωσικαή κουλτούρα της αστυνομίας και στην επικράτηση της γραφειοκρατικού τύπου παραδοσιακής αστυνόμευσης.

Συχνά, η αστυνομία δεν λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά και τη δυναμική μιας περιοχής που την καθιστούν «θερμή περιοχή» (hot spot).

Υπάρχει ασάφεια ως προς τι καλείται να κάνει τελικά ο αστυνομικός περιπολίας ή επέμβασης σε σχέση με την πρόληψη του εγκλήματος σε επίπεδο δρόμου.

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.