Ο Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ε.Ε.

Εκτός όμως από την Ε.Σ.Δ.Α., ένα άλλο κείμενο, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.E., υπογράφηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Συνθήκη της Νίκαιας (2000-2001). Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. (Χ.Θ.Δ.Ε.Ε.) εδραιώνει σε ένα ενιαίο κείμενο θεμελιώδη δικαιώματα που ισχύουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Καθορίζει αρχές δεοντολογίας και δικαιώματα για τους πολίτες και τους κατοίκους της Ε.Ε. σχετικά με έξι αρχές: α) την αξιοπρέπεια, β) τις ελευθερίες, γ) την ισότητα, δ) την αλληλεγγύη, ε) την ιθαγένεια και στ) τη δικαιοσύνη. Περιλαμβάνει δικαιώματα που δεν διασφαλίζονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.), η οποία περιορίζεται στην προστασία των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων (δικαιώματα 1ης γενιάς). Πρόκειται ιδίως για τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων, την προστασία των δεδομένων, τη βιοηθική ή το δικαίωμα ορθής διαχείρισης (δικαιώματα 2ης γενιάς). Οι διατάξεις του Χάρτη απευθύνονται στα όργανα και τους οργανισμούς της Ε.Ε., καθώς και στα κράτη μέλη της. Η νομοθεσία της Ε.Ε. και οι εθνικές νομοθεσίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τις γενικές αρχές που διατυπώνονται στο Χάρτη. Η ίδια η Συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης περιέχει ρητές αναφορές στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ωστόσο, ο Χάρτης έχει νομική ισχύ μόνο εφόσον τα όργανα και τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τη νομοθεσία της Ε.Ε.. Δεν διευρύνει τις αρμοδιότητες της Ένωσης πέραν εκείνων που της έχουν ήδη ανατεθεί μέσω των Συνθηκών. Από τον ΧΘΔΕ.Ε. έχουν αυτοεξαιρεθεί το Ηνωμένο Βασίλειο, η Πολωνία και η Δημοκρατία της Τσεχίας.

Με την έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισσαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 2009, ο Χάρτης (όπώς τροποποιήθηκε το Δεκέμβριο 2007) απέκτησε το ίδιο νομικό κύρος με τις Συνθήκες και η εφαρμογή του έγινε δεσμευτική για τα κράτη μέλη (www.europa.eu/legislation_summaries/glossary/charter_fundamental_rights_ei.htm).

Η Ε.Σ.Δ.Α. και ο Χ.Θ.Δ.Ε.Ε. αποτελούν σήμερα τα βασικά διεθνή κείμενα προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Υπό την επίδραση της Οικουμενικής Διακήρυξης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τα Δικαιώματα του Ανθρώπου κατοχυρώνονται σε μια σειρά από άλλες διεθνείς συμβάσεις ανά τον πλανήτη, όπώς είναι η «Αμερικανική Συνθήκη περί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» που αφορά στις χώρες της Αμερικής (1978), ο «Χάρτης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη των Αφρικανικών χωρών» (1981) και η «Διακήρυξη του Καΐρου» για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ισλάμ (1990) που αφορά τις Μουσουλμανικές χώρες, ο «Ασιατικός Χάρτης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (1986) που δημιουργήθηκε από την Ασιατική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Χονγκ Κονγκ.

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.