Πολιτικές της Ε.Ε. για τα ναρκωτικά

1. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ

Όπώς ισχύει, εδώ και δεκαετίες, γενικά στην Ε.Ε. το βασικό μέσο για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας είναι η πρόληψη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θεωρεί ότι ο βέλτιστος τρόπος μείωσης της εγκληματικότητας, συνίσταται στη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την πρόληψή της. Στην πρόληψη περιλαμβάνεται :

α) Η προώθηση της κοινωνικής ένταξης, με διακλαδική προσέγγιση που συνιστάται μεταξύ άλλωνστη λήψη διοικητικών μέτρων καιστην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των διοικητικών αρχών των πολιτών της Ένωσης, που έχουν παρόμοιες εμπειρίες και θίγονται με παρόμοιους τρόπους από την εγκληματικότητα και τη συναφή ανασφάλεια στην καθημερινή ζωή τους.

β) Η ανάπτυξη συνεργασιών και ανταλλαγών εμπειριών για την αμοιβαία γνώση της διασύνδεσης μεταξύ οργανωμένου, κοινού εγκλήματος ή/και διασυνοριακού. Όπώς αναφέρεται στο Πρόγραμμα της Στοκχόλμης: «..Αυξάνεται διαρκώς η συνειδητοποίηση των δεσμών μεταξύ τοπικού και οργανωμένου εγκλήματος και της πολύπλοκης διασυνοριακής διάστασης του στοιχείου αυτού. Τα κράτη μέλη έχουν διαμορφώσει διάφορες μεθόδους για την πρόληψη του εγκλήματος και θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να ανταλλάσσουν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές και κατά τον τρόπο αυτό να συμβάλλουν στη γενική γνώση του θέματος και την αποτελεσματικότητα της σχετικής δράσης, με αποτέλεσμα να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις....

γ) Η γνώση των τρόπων διασύνδεσης των διαφόρων μορφών εγκλήματος που αναπτύσσονται στα διάφορα κράτη. «...Λόγω της διασυνοριακής διάστασης, έχει μεγάλη σημασία η καλύτερη γνώση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, των τρόπων διασύνδεσης του εγκλήματος και της εγκληματικότητας στα διάφορα κράτη μέλη, ώστε να στηρίζονται τα κράτη μέλη, όταν αναλαμβάνουν χωριστή ή κοινή δράση, και να καλούνται να δράσουν τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Με τη συνθήκη της Λισσαβόνας, η συνεργασία στον τομέα της πρόληψης του εγκλήματος θα αναγνωρισθεί περαιτέρω δυνάμει νέας νομικής βάσεως.....»

Αναφορικά με τα ναρκωτικά, η Ε.Ε. έχει αναπτύξει τη στρατηγική της σε δύο περιόδους: η πρώτη αφορούσε το διάστημα 2005-2012 και η δεύτερη αφορά το διάστημα 2013-2020. Η στρατηγική της Ένωσης για την καταπολέμηση των ναρκωτικών (2005-2012) υποστήριζε μια σφαιρική και ισόρροπη προσέγγιση, που βασίζεται στην ταυτόχρονη μείωση της προσφοράς και της ζήτησης. Η πρώτη περίοδος έληξε κατά τη διάρκεια του προγράμματος της Στοκχόλμης. Στο Πρόγραμμα της Στοκχόλμης αναφερόταν ότι η ανανεωμένη Στρατηγική της Ε.Ε. για τα ναρκωτικά θα πρέπει να βασίζεται σε τρεις αρχές:

- Βελτίωση του συντονισμού και της συνεργασίας με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων δυνάμει της συνθήκης της Λισσαβώνας, ιδίως στα Δυτικά Βαλκάνια, τη Λατινική Αμερική, τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης, τη Δυτική Αφρική, τη Ρωσία, την κεντρική Ασία, συμπεριλαμβανομένου του Αφγανιστάν και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

- Κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως με την ενίσχυση πρωτοβουλιών, όπώς η Ευρωπαϊκή Δράση για τα Ναρκωτικά.

- Συμβολή στην έρευνα και συγκρισιμότητα της πληροφόρησης, ώστε να εξασφαλισθεί πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος της Στοκχόλμης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλούσε τέλος το Συμβούλιο και την Επιτροπή να μεριμνήσουν ώστε η νέα στρατηγική για την καταπολέμηση των ναρκωτικών να στηρίζει τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της Ένωσης και να συμπληρώνει τα αποτελέσματα άλλων σχετικών εργαλείων πολιτικής, όπώς είναι η έκθεση αξιολόγησης της απειλής που συνιστά το οργανωμένο έγκλημα (OCTA), ή/και η μελλοντική στρατηγική για το οργανωμένο έγκλημα, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος.....». Επομένως, η τάση είναι να αναπτύσσεται μια πολυπαραγοντική προσέγγιση που να οδηγεί σε πρόληψη του εγκλήματος καθώς και της διάδοσης των ναρκωτικών.

Το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης (που καταρτίσθηκε αφού έληξε το Πρόγραμμα της Χάγης) αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για μια περισσότερο ολοκληρωμένη Στρατηγική της Ε.Ε. για τα ναρκωτικά. Σήμερα, έχει πλέον καταρτισθεί η νέα Στρατηγική της Ε.Ε. για τα ναρκωτικά η οποία αφορά το διάστημα 2013-2020, βασικά σημεία της οποίας παρατίθενται στη συνέχεια.

2. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 2013-2020

Η στρατηγική της Ε.Ε. για τα ναρκωτικά για το 2013- 2020 λαμβάνει υπόψη τις νέες συνθήκες που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια και διαμορφώνεται με βάση την ανάλυση αυτών των συνθηκών. Οι νέες αυτές συνθήκες περιγράφονται στο ίδιο το κείμενο της Στρατηγικής που αποδίδει συνοπτικά και την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ε.Ε..

Ειδικότερα, πρόκειται για καταστάσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται :

 • Η αυξανόμενη τάση για την ταυτόχρονη χρήση πολλών ουσιών, συμπεριλαμβανομένου του συνδυασμού νόμιμων ουσιών, όπώς το αλκοόλ και τα συνταγογραφημένα και ελεγχόμενα φάρμακα, καθώς και παράνομων ουσιών.
 • Οι τάσεις για χρήση μη οπιούχων ναρκωτικών, καθώς και η εμφάνιση και διάδοση νέων ψυχοτρόπων ουσιών.
 • Η ανάγκη να εξασφαλιστεί και να βελτιωθεί η πρόσβαση σε συνταγογραφημένα και ελεγχόμενα φάρμακα.
 • Η ανάγκη να βελτιωθεί η ποιότητα, η κάλυψη και η διαφοροποίηση των υπηρεσιών μείωσης της ζήτησης ναρκωτικών.
 • Η συνεχής αύξηση των περιστατικών μολύνσεων που μεταδίδονται με το αίμα, ιδίως του ιού της ηπατίτιδας C, μεταξύ των χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών, καθώς και των δυνητικών κινδύνων νέας εξάπλωσης μολύνσεων από τον ιό HIV και άλλες ασθενειών που μεταδίδονται με το αίμα και συνδέονται με την ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών.
 • Οι συνεχώς αυξανόμενοι αριθμοί συνδεόμενων με τα ναρκωτικά θανάτων στην Ε.Ε..
 • Η ανάγκη αντιμετώπισης της χρήσης ναρκωτικών, μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης της υγειονομικής περίθαλψης που θα αντιμετωπίζει -μεταξύ άλλων- την ψυχιατρική συννοσηρότητα.
 • Η δυναμική των αγορών παράνομων ναρκωτικών ουσιών καθώς και οι αλλαγές στις διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών, το διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα και τη χρήση των νέων τεχνολογιών επικοινωνιών, ως παράγοντες που διευκολύνουν τη διάθεση παράνομων ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών.

Η ανάγκη για την πρόληψη της εκτροπής τόσο των πρόδρομων, των προ-πρόδρομων και άλλων βασικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παράνομη παρασκευή ναρκωτικών από το νόμιμο εμπόριο στην παράνομη αγορά, όσο και ορισμένων χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες νόθευσης.

Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα ναρκωτικά 2013-2020 στον τομέα ανάπτυξης πολιτικών για τη μείωση της ζήτησης των ναρκωτικών, παρέχει τις κατευθυντήριες γραμμές και αρχές στο πλαίσιο των οποίων πρέπει να αναπτύσσονται όχι μόνο οι διεθνείς και Ευρωπαϊκές Πολιτικές, αλλά και οι εσωτερικές. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι η μείωση της ζήτησης ναρκωτικών αποτελείται από μια σειρά εξίσου σημαντικών και αλληλοενισχυόμενων μέτρων που περιλαμβάνουν :

 1. Την πρόληψη (περιβαλλοντική, καθολική, επιλεκτική και ενδεδειγμένη).
 2. Την έγκαιρη ανίχνευση και παρέμβαση.
 3. Τη μείωση των κινδύνων και τον περιορισμό των βλαβών.
 4. Τη θεραπεία, την αποκατάσταση.
 5. Την κοινωνική επανένταξη και την απεξάρτηση.

Στόχοι της Ε.Ε. για το επόμενο διάστημα είναι :

 1. Να συμβάλει σε μετρήσιμη μείωση της ζήτησης ναρκωτικών, της εξάρτησης από τα ναρκωτικά και της μείωση των κινδύνων για την υγεία, των κοινωνικών κινδύνων και βλαβών που προκύπτουν εξαιτίας των ναρκωτικών.
 2. Να συμβάλει ώστε να μην τροφοδοτείται η αγορά παράνομων ναρκωτικών, καθώς και να καταστεί μετρήσιμη η μείωση της διαθεσιμότητας παράνομων ναρκωτικών.
 3. Να ενθαρρύνει σε ενωσιακό και σε διεθνές επίπεδο τον συντονισμό στον τομέα των ναρκωτικών μέσω της ενεργού συζήτησης και ανάλυσης των εξελίξεων και των προκλήσεων.
 4. Να ενισχύσει περαιτέρω το διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ της Ε.Ε. και τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών για θέματα ναρκωτικών.
 5. Να συμβάλει στην καλύτερη διάδοση της παρακολούθησης, της έρευνας και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και στην καλύτερη κατανόηση όλων των πτυχών του φαινομένου των ναρκωτικών και των επιπτώσεων των παρεμβάσεων, προκειμένου να παρέχουν ορθή και πλήρη τεκμηριωμένη βάση για πολιτικές και δράσεις.

2.1 Στον τομέα μείωσης της ζήτησης (βλ. προηγ. 1), στόχος της στρατηγικής της Ε.Ε. για το 2013-2020 είναι να συμβάλει, στη μέτρηση της μείωσης, στην μείωση της ηλικίας έναρξης της χρήση και στη συνοχή των πολιτικών. Ειδικότερα, ο στόχος αυτός αναλύεται ως εξής :

 1. Μετρήσιμη μείωση της χρήσης παράνομων ναρκωτικών, η οποίαπροϋποθέτει την ανάπτυξη νέων εργαλείων μέτρησης.
 2. Καθυστέρηση της ηλικίας έναρξης, ώστε να εμποδιστεί και να μειωθεί το πρόβλημα της χρήσης ναρκωτικών, η εξάρτηση από τα ναρκωτικά και οι λόγω ναρκωτικών κίνδυνοι για την υγεία καθώς και οι κοινωνικοί κίνδυνοι και βλάβες.
 3. Ολοκληρωμένη, διεπιστημονική και τεκμηριωμένη προσέγγιση καθώς και προώθηση και διασφάλιση της συνοχής που πρέπει να αναπτυχθεί μεταξύ των πολιτικών για την υγεία, των κοινωνικών πολιτικών και των πολιτικών που εφαρμόζονται στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ακόλουθες προτεραιότητες (δεν παρατίθενται με σειρά προτεραιότητας):

 1. Βελτίωση της δυνατότητας παροχής αποτελεσματικών και διαφοροποιημένων μέτρων μείωσης της ζήτησης.
 2. Διευκόλυνση της πρόσβασης των ενδιαφερομένων σε αυτά και κάλυψης από αυτά.
 3. Προαγωγή της χρήσης και της ανταλλαγής άριστων πρακτικών καθώς και ανάπτυξη και εφαρμογή ποιοτικών προτύπων για την πρόληψη (περιβαλλοντική, καθολική, επιλεκτική και ενδεδειγμένη), την έγκαιρη ανίχνευση και παρέμβαση, τη μείωση των κινδύνων και τον περιορισμό των βλαβών, τη θεραπεία και την αποκατάσταση, την κοινωνική επανένταξη και την απεξάρτηση.
 4. Βελτίωση της διαθεσιμότητας προγραμμάτων πρόληψης καθώς και της αποτελεσματικότητάς τους (από τον αρχικό αντίκτυπο μέχρι τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα).
 5. Ευαισθητοποίηση όσον αφορά τον κίνδυνο χρήσης παράνομων ναρκωτικών και άλλων ψυχοτρόπων ουσιών και τις σχετικές συνέπειες. Για το σκοπό αυτό, τα μέτρα πρόληψης θα πρέπει να περιλαμβάνουν την έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση, την προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής και τη στοχοθετημένη πρόληψη (δηλαδή επιλεκτική και ενδεδειγμένη), που θα απευθύνεται επίσης σε οικογένειες και σε κοινότητες.
 6. Κλιμάκωση και ανάπτυξη αποτελεσματικών μέτρων μείωσης της ζήτησης, ως ανταπόκριση σε προκλήσεις, όπώς: η πολυτοξικομανία (συμπεριλαμβανομένης της συνδυασμένης χρήσης νόμιμων και παράνομων ουσιών), η κατάχρηση συνταγογραφημένων και ελεγχόμενων φαρμάκων και η χρήση των νέων ψυχοτρόπων ουσιών.
 7. Επένδυση σε αποτελεσματικά μέτρα μείωσης του κινδύνου και των επιβλαβών επιπτώσεων, καθώς και περαιτέρω έρευνα για τα μέτρα αυτά, με στόχο να μειωθεί ουσιαστικά ο αριθμός των θανάτων που σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με τα ναρκωτικά και να μειωθεί ο αριθμός των λοιμωδών ασθενειών, που μεταδίδονται με το αίμα και σχετίζονται με τη χρήση ναρκωτικών, χωρίς όμως τα μέτρα αυτά να περιορίζονται στον HIV και στην ιογενή ηπατίτιδα καθώς και σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες και φυματίωση.
 8. Επέκταση της δυνατότητας οι προβληματικοί και εξαρτημένοι χρήστες ναρκωτικών (οπιούχων και μη οποιούχων) να μπορούν έχουν διαθέσιμη προσβάσιμη, αποτελεσματική και διαφοροποιημένη απεξάρτηση σε όλη την Ε.Ε., έτσι ώστε όλοι όσοι επιθυμούν να ξεκινήσουν απεξάρτηση να μπορούν να το κάνουν σύμφωνα με τις σχετικές ανάγκες.
 9. Κλιμάκωση της ανάπτυξης, της διαθεσιμότητας και της κάλυψης μέτρων μείωσης της ζήτησης ναρκωτικών σε σωφρονιστήρια, αναλόγως των αναγκών και βάσει ορθής εκτίμησης της κατάστασης της υγείας και των αναγκών των κρατουμένων. Στόχος είναι να επιτευχθεί μία ποιότητα περίθαλψης ισοδύναμης με εκείνη που παρέχεται στην κοινότητα και σύμφωνα με το δικαίωμα στην υγειονομική περίθαλψη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, όπώς κατοχυρώνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε.. Η συνέχεια της φροντίδας θα πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλα τα στάδια του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης καθώς και μετά την απελευθέρωση.
 10. Ανάπτυξη και επέκταση ολοκληρωμένων μοντέλων περίθαλψης, που θα καλύπτουν ανάγκες που σχετίζονται με προβλήματα ψυχικής ή/και σωματικής υγείας, την αποκατάσταση και την κοινωνική στήριξη, προκειμένου να βελτιωθεί και να προωθηθεί η υγειονομική και η κοινωνική κατάσταση, η κοινωνική επανένταξη και η αποκατάσταση προβληματικών και εξαρτημένων χρηστών ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένων και όσων επηρεάζονται από συννοσηρότητα.
 11. Ανάπτυξη αποτελεσματικών και διαφοροποιημένων μέτρων μείωσης της ζήτησης ναρκωτικών, που έχουν ως στόχο να μειώσουν ή/και να καθυστερήσουν την έναρξη της χρήσης ναρκωτικών και τα οποία είναι κατάλληλα για τις ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων, πρότυπα χρήσης ναρκωτικών και ρυθμίσεις, ενώ παράλληλα θα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε ευπαθείς και περιθωριοποιημένες ομάδες.
 12. Αποτροπή τοπικών και περιφερειακών επιδημιών λόγω χρήσης ναρκωτικών που μπορούν να απειλήσουν τη δημόσια υγεία εντός της Ε.Ε., εξασφαλίζοντας συντονισμένες και αποτελεσματικές κοινές προσεγγίσεις.
 13. Οι προτεραιότητες της μείωσης της ζήτησης ναρκωτικών πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες, τις ανάγκες και τις προκλήσεις που δημιουργεί το φαινόμενο των ναρκωτικών σε εθνικό και σε ενωσιακό επίπεδο. Είναι επιτακτική ανάγκη να προβλέπεται το κατάλληλο επίπεδο πόρων για τον σκοπό αυτό σε τοπικό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.....».

Στο πλαίσιο της μείωσης της προσφοράς στόχος της Ε.Ε. για το διάστημα 2013-2020 της Ε.Ε. για τα ναρκωτικά είναι:

 1. Να συμβάλει σε μια μετρήσιμη μείωση της διαθεσιμότητας παράνομων ναρκωτικών,
  1. με τη διακοπή της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών,
  2. με την εξάρθρωση ομάδων οργανωμένου εγκλήματος που εμπλέκονται στην παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών,
  3. με την αποτελεσματική χρήση του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης,
  4. με την αποτελεσματική αστυνόμευση βάσει εμπιστευτικών πληροφοριών και την αυξημένη ανταλλαγή πληροφοριών,
 2. Να δοθεί έμφαση στο σχετιζόμενο με τα ναρκωτικά οργανωμένο έγκλημα μεγάλης κλίμακας και διασυνοριακού χαρακτήρα.
  1. Οι προτεραιότητες που έχουν καθοριστεί για τη μείωση της προσφοράς ναρκωτικών είναι οι ακόλουθες (δεν παρατίθενται με σειρά προτεραιότητας):
   1. Ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Θα πρέπει να περιλαμβάνει βελτίωση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών (και εμπιστευτικών πληροφοριών) σε πραγματικό χρόνο, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και γνώσεων καθώς και διεξαγωγή κοινών επιχειρήσεων και ερευνών, χωρίς όμως να περιορίζεται σε αυτές τις μορφές συνεργασίας. Η συνεργασία με τρίτες χώρες όσον αφορά την αντιμετώπιση του σχετιζόμενου με ναρκωτικά οργανωμένου εγκλήματος που λειτουργεί προς και εντός της Ε.Ε., θα πρέπει να θεωρηθεί σημαντική από την άποψη αυτή.
   2. Περιορισμός της ενδο-ενωσιακής και της διασυνοριακής παραγωγής, του συστήματος προσφοράς ναρκωτικών: Δηλαδή του λαθρεμπορίου, της εμπορίας, της διανομής και της πώλησης παράνομων ναρκωτικών και της διευκόλυνσης τέτοιων δραστηριοτήτων καθώς και μείωση της εκτροπής προδρόμων ουσιών, προ-προδρόμων και άλλων βασικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παράνομη παρασκευή ναρκωτικών.
   3. Αποτελεσματική ανταπόκριση στις εξελισσόμενες τάσεις, όπώς η εκτροπή ορισμένων χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες νόθευσης παράνομων ναρκωτικών και η προσφορά ναρκωτικών μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών.
   4. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις νέες τεχνολογίες επικοινωνιών λόγω του σημαντικού τους ρόλου στη διευκόλυνση της παραγωγής, της εμπορίας, της διακίνησης και της διανομής ναρκωτικών (συμπεριλαμβανομένων των ελεγχόμενων νέων ψυχοτρόπων ουσιών).
   5. Τα κράτη μέλη θα συνεχίσουν να συνεργάζονται, και -όπου συντρέχει περίπτωση- να συντονίζουν τις δράσεις τους σε επίπεδο Ε.Ε., με αρμόδιους ενωσιακούς και διεθνείς φορείς και οργανισμούς, όπώς η Europol, η Eurojust, το ΕΚΠΝΤ, και να αξιοποιούν πλήρως τα υφιστάμενα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας και της συνεργασίας για την επιβολή του νόμου, όπώς είναι η αστυνόμευση βάσει εμπιστευτικών πληροφοριών, ο χαρακτηρισμός των ναρκωτικών, οι κοινές ομάδες έρευνας, οι κοινές τελωνειακές και αστυνομικές επιχειρήσεις και επίσης οι σχετικές πρωτοβουλίες, όπώς είναι τα σχέδια EMPACT (Ευρωπαϊκή Πολυκλαδική Πλατφόρμα κατά των Εγκληματικών Απειλών), οι πλατφόρμες αξιωματικών συνδέσμων καθώς και η χρήση περιφερειακών πλατφορμών.
   6. Σε επίπεδο Ε.Ε., θα δοθεί έμφαση στην αστυνόμευση βάσει εμπιστευτικών πληροφοριών που θα επικεντρώνεται στην μεγάλης κλίμακας παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών, θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω ο στενός συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών επιβολής του νόμου εντός και μεταξύ των κρατών μελών καθώς και με την Europol.
   7. Όπου είναι αναγκαίο, και εφόσον τέτοιες ενέργειες δεν κινούνται ούτε τελεσφορούν μέσω της Europol, μπορούν να δημιουργούνται ad hoc περιφερειακές πρωτοβουλίες ή πλατφόρμες συνεργασίας εντός της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση νέων απειλών, οφειλόμενων στην αλλαγή των διαδρομών διακίνησης των ναρκωτικών και στους αναδυόμενους κόμβους του οργανωμένου εγκλήματος. Αυτό θα γίνεται μέσω συντονισμένων επιχειρήσεων. Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να είναι συμβατές με τις υφιστάμενες νομικές και επιχειρησιακές ρυθμίσεις σε επίπεδο Ε.Ε. και συμπληρωματικές αυτών, θα πρέπει δε να βασίζονται σε αξιολογήσεις και ανάλυση των απειλών. Οι δομές συνεργασίας αυτού του είδους θα πρέπει να είναι ευέλικτες, μπορεί να έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής ανάλογα με τη μελλοντική εξέλιξη της συγκεκριμένης απειλής που καλούνται να αντιμετωπίσουν και θα λειτουργούν σε στενή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς και τις πλατφόρμες της Ε.Ε., ιδίως με τη Europol.
   8. Ενίσχυση, όπου κρίνεται απαραίτητο, της σχετικής με τα ναρκωτικά δικαστικής συνεργασίας και της συνεργασίας για την επιβολή του νόμου καθώς και της χρήσης των υφιστάμενων πρακτικών με την καθιέρωση ταχύτερων και ακριβέστερων απαντήσεων. Στήριξη των δραστηριοτήτων δικαστικής συνεργασίας και συνεργασίας για την επιβολή του νόμου και για την ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων.
   9. Ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στοχευμένο τρόπο, όπώς κρίνεται απαραίτητο προκειμένου α) να ενισχυθεί η ανταπόκριση της Ε.Ε. στην αντιμετώπιση νέων τάσεων και β) να διασφαλιστεί το γεγονός ότι αξιοποιώντας πλήρως το δίκτυο υπηρεσιών της Ε.Ε. για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων, οι συλλογικές προσπάθειες αλληλοσυμπληρώνονται με σκοπό την εξάρθρωση διασυνοριακών ομάδων οργανωμένου εγκλήματος και τη δήμευση των προϊόντων εγκληματικών ενεργειών που συνδέονται με ναρκωτικά. Διασφαλίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο μια πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών. Μπορεί να διερευνηθεί η περαιτέρω ανάπτυξη σχετικών μέσων για την επιβολή του νόμου.
   10. Η Ε.Ε. θα εργαστεί στην κατεύθυνση αποτελεσματικότερων πολιτικών για τη μείωση της προσφοράς ναρκωτικών, ενισχύοντας την πολιτική αξιολόγησης και ανάλυσης, προκειμένου να βελτιωθεί η κατανόηση των αγορών ναρκωτικών, των εγκλημάτων που σχετίζονται με τα ναρκωτικά και η κατανόηση της αποτελεσματικότητας που έχουν οι απαντήσεις που δίνει η κατασταλτική πολιτική (στο πρωτότυπο αναφέρεται ως «επιβολή του νόμου» μετάφραση του law enforcement) σχετικά με τα ναρκωτικά.
   11. Για την πρόληψη του εγκλήματος, την αποφυγή υποτροπών και την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης, όπου απαιτείται και εξασφαλίζοντας παράλληλα την αναλογικότητα, η Ε.Ε. θα ενθαρρύνει τη χρήση, την παρακολούθηση και την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών και των προγραμμάτων για τα ναρκωτικά, συμπεριλαμβανομένης της σύλληψης και ενδεδειγμένων εναλλακτικών προς τις καταναγκαστικές ποινές δυνατοτήτων (όπώς η εκπαίδευση, η θεραπεία, η αποκατάσταση, η μέριμνα μετά τη θεραπεία και η κοινωνική επανένταξη) για τους τοξικομανείς.

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.