"Ανθολόγιο" Ψυχοδραστικών Ουσιών

Στις επόμενες σελίδες αναφέρονται οι πιο γνωστές ψυχοδραστικές ουσίες οι οποίες ταξινονομούνται ανάλογα κυρίως με τη φυτική τους προέλευση. Περιγράφονται συνοπτικά οι ιδιότητές τους και η επίδρασή τους. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αυτό αποτελεί το αποτέλεσμα συστηματικής έρευνας στο διαδίκτυο και χρησιμοποίησης βασικής βιβλιογραφίας (Λιάππας, 2003). Επιμέλεια παραρτήματος Καθηγήτρια Σοφία Βιδάλη.

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.