Ποιες είναι οι ναρκωτικές (ψυχότροπες / ψυχοδραστικές) ουσίες

Οι ναρκωτικές ουσίες περιέχονται σε έναν κατάλογο που δημοσιεύεται στο Ν.3459/2006 και το είδος και ο αριθμός τους τροποποιείται κατά καιρούς με άλλες υπουργικές αποφάσεις. Πρόκειται για 287 ουσίες. Η απαρίθμηση από το νόμο είναι ενδεικτική.

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.