Δείκτες αξιολόγησης των μεταβολών στην αγορά

- Δείκτης καθαρότητας: Συλλογή και συσχέτιση στοιχείων για την καθαρότητα των ναρκωτικών που διανέμονται και την τιμή τους σε κάθε επίπεδο του συστήματος προσφοράς, σε συνδυασμό με επιλεγμένες περιοχές υψηλής και μη προσφοράς της λιανικής, αλλά και σε τακτικά χρονικά διαστήματα από ομοιογενοποιημένες πηγές στοιχείων (καθώς αυτό επηρεάζει την αξιοπιστία των στοιχείων). Δεν αρκεί να συλλέγονται στοιχεία μόνο για την ποσότητα κατασχέσεων ναρκωτικών και να υπολογίζεται η αξία τους, αλλά είναι αναγκαίο να υπολογίζεται και η καθαρότητά τους σε σχέση με το στάδιο της διανομής που κατασχέθηκαν, την παρτίδα και την περιοχή.

- Δείκτης αναπροσαρμογής της τιμής ανάλογα την καθαρότητα: Ο συσχετισμός των παραπάνω στοιχείων με τις αναπροσαρμογές της τιμής, είναι κρίσιμος για την κατανόηση της επίδρασης της κατασταλτικής επέμβασης της αστυνομίας και σε επίπεδο λιανικής. Μία επέμβαση της αστυνομίας μπορεί να έχει από τη μία πλευρά ως αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής, αλλά μπορεί από την
άλλη να έχει και τη διατήρηση της τιμής και τη νόθευση της καθαρότητας. Ο συσχετισμός των προηγούμενων δεδομένων με τη τιμή αναπροσαρμογής καθαρότητας, δείχνει μεταξύ άλλων και τις μεταβολές στη λιανική αγορά καθώς και την επίδραση των επεμβάσεων της αστυνομίας.

- Δείκτες κατασχέσεων: Παρά το γεγονός ότι οι αρχές συλλέγουν στοιχεία, θεωρείται ότι μεθοδολογία τους πρέπει να εμπλουτισθεί, ώστε να συλλέγουν στοιχεία που να επιτρέπουν να παρακολουθούν όχι μόνο τις διαδρομές των ναρκωτικών και των οδών που αναδεικνύονται σε κόμβους μεταφοράς, αλλά και τη διαδρομή της συγκεκριμένης ποσότητας που εισάγεται σε μια περιοχή έως την άφιξή της στη λιανική, σε συνδυασμό με τη τιμή πώλησης και την καθαρότητα. Συνεπώς,μια ποσοτική ανάλυση θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία όπώς: ημερομηνία κατάσχεσης, τόπο, αιτία κατάσχεσης (π.χ. κατά τη σύλληψη, από συγκαλυμμένη (undercover) δράση της αστυνομίας κλπ.), μέθοδο και τρόπο μεταφοράς, αριθμό και εθνικότητα συλληφθέντων, προέλευση του ναρκωτικού,
αναμενόμενη/πιθανολογούμενη περιοχή/τόπος προώθησης, είδος ναρκωτικού, βάρος/ αριθμός πακέτων, καθαρότητα, «κώδικα ταυτοποίησης της παρτίδας» (που θα μπορεί να κάνει εύκολο και δυνατό το συσχετισμό ανάμεσα σε διαφορετικές κατασχεμένες παρτίδες ναρκωτικών), υπολογισμός τιμής. Επίσης, συνδυαστικά ενδείκνυται η συστηματική αξιοποίηση των πληροφοριών από ανακριτική διείσδυση και άτυπες (συγκαλυμμένες) πωλήσεις που γίνονται σε αυτό το πλαίσιο, μέσω της προμήθειας και στη συνέχεια εξέτασης των ναρκωτικών σε εργαστήρια για να εξεταστεί η καθαρότητα. Βέβαια, αυτή η τελευταία μέθοδος έχει αρκετά προβλήματα από νομική άποψη, αλλά χρησιμοποιείται από κάποιες αστυνομίες σε άλλες χώρες. Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να μπορούν να συσχετισθούν μεταξύ τους προκειμένου να εξαχθούν αναλυτικοί δείκτες όπώς, για παράδειγμα, για τα ναρκωτικά που διακινήθηκαν μαζί, την κατανομή ποσότητας κατασχέσεων ανά χώρα και είδος ναρκωτικού, το χρόνο κατάσχεσης, το επίπεδο αγοράς, τον αναμενόμενο μέσο όρο καθαρότητας, τη σώρευση κατασχέσεων στον ίδιο δράστη ή στην ίδια περιοχή από ναρκωτικά που έρχονται από διαφορετικές χώρες κλπ.

- Δείκτης ποσότητας που καταναλώνεται: Βασίζεται σε έρευνες αυτό- ομολογούμενης χρήσης ή εκτιμήσεων και αφορά το ποσό των χρημάτων που δαπανήθηκαν από τους χρήστες για να αγοράσουν τη δόση τους. Χρησιμοποιείται για να εκτιμηθεί και να κατανοηθεί το εύρος των αγορών ναρκωτικών. Τα προβλήματα από ενδεχομένως ανακριβείς απαντήσεις των χρηστών σε σχέση με την ημερήσια κατανάλωσή τους, μπορούν να διευθετηθούν μέσα από έμμεσες ερωτήσεις και ερωτήσεις ελέγχου. Επίσης, για τα λεγόμενα βαριά ναρκωτικά (π.χ. κοκαΐνη), όπώς και για τις συνήθειες των χρηστών αυτών των ναρκωτικών, χρησιμοποιούνται και άλλοι πληθυσμοί όπώς συλληφθέντες, κρατούμενοι κλπ.

Συνεπώς, οι φάκελοι της αστυνομίας αποτελούν σε πολλές περιπτώσεις, χρήσιμες πηγές άντλησης στοιχείων. Ο συνδυασμός και η συσχέτιση αυτών των δεικτών, συνιστά έναν τρόπο για να γίνει κατανοητή η λειτουργία της αγοράς σε επίπεδο ανάλυσης πληροφορίας και η επίδραση της πολιτικής που ακολουθεί η αστυνομία. Υπό αυτή την οπτική, η μείωση της προσφοράς μπορεί να
διαμορφωθεί ως μια στρατηγική που υπερβαίνει το στενό πλαίσιο της καταστολής, σε επίπεδο δρόμου τουλάχιστον, καθώς η αξιοποίηση τέτοιων δεικτών δίνει τη δυνατότητα να υπάρχουν παρεμβάσεις σε επίπεδα περιφερειακά που προηγούνται της λιανικής και επίσης σε δράσεις εκτός καταστολής.

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.