Η κατανόηση της λειτουργίας της αγοράς

Η έκθεση του ερευνητικού φορέα RAND, που εκπονήθηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Kilmer B., Hoorens St., (eds),2010), θίγει ακριβώς αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, η αξιοποίηση του τομέα συλλογής πληροφοριών της αστυνομίας, οφείλει να αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε στρατηγική ή τακτική της αστυνομίας. Συνεπώς, η μείωση της προσφοράς (που κατά κύριο λόγο συνδέεται
με τις κατασταλτικές δράσεις της αστυνομίας) οφείλει να αξιολογείται σε σχέση με τις επιπτώσεις που έχουν οι δράσεις αυτές στο σύστημα προσφοράς ναρκωτικών. Η μέθοδος αξιοποίησης της πληροφορίας οφείλει να συνδυάζεται με στοιχεία ποικίλης προέλευσης, αλλά κυρίως με ένα εύρος στοιχείων που η συνδυασμένη επεξεργασία και ανάλυσή τους οδηγεί στη διαμόρφωση ορθολογικών κριτηρίων που με λογικές αναγωγές, όμοιες με αυτές που βρίσκουμε σε μια οποιαδήποτε επιστημονική έρευνα, οδηγούν σε αξιόπιστα συμπεράσματα. Πρόκειται, όπώς κατανοεί ο αναγνώστης, για μια παραλλαγή της αστυνόμευσης με βάση την επεξεργασμένη πληροφορία (βλ. προηγ.).

Η διαφορά με άλλες ανάλογες προσεγγίσεις που περιορίζονται σε εκτίμηση κινδύνων (τυπικών άλλωστε της αστυνόμευσης με βάση την επεξεργασμένη πληροφορία), είναι ότι, στην προκειμένη περίπτωση, η αξιολόγηση του έργου της αστυνομίας σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των κατασταλτικών παρεμβάσεων της, αφορά τη δυνατότητα κατανόησης της λειτουργίας της αγοράς
όχι μόνο στο επίπεδο της προσφοράς, αλλά κυρίως σε όλες τις φάσεις της προσφοράς αυτής. Αυτή η κατανόηση, στη συνέχεια αναπροσαρμόζει την τακτική και τις πολιτικές της αστυνομίας. Πρόκειται λοιπόν για μια πολιτική που συναρμόζει με τη μείωση της βλάβης επειδή θέτει στο επίκεντρό της τη μείωση της προσφοράς με τρόπο τέτοιο που να περιορίζει την καταστολή σε απολύτως
αναγκαία επίπεδα.

Κατ’ αρχήν, η αξιοποίηση των πληροφοριών που συλλέγει η αστυνομία, ενδείκνυται να υπερβαίνει τις παραδοσιακές πηγές από τις οποίες προέρχονται οι πληροφορίες αυτές και να εκτείνεται και σε μια οικονομική διάσταση και ανάλυση των σχετικών προβλημάτων.

Η προσφορά (παραγωγή και μεταφορά): Συνεπώς, θα πρέπει να υπολογίζεται ότι σε κάθε περίπτωση το σύστημα της οικονομίας των ναρκωτικών λειτουργεί στη βάση της ανάγκης (και της
δημιουργίας ανάγκης – βλ. ζήτησης) και του κέρδους (που δημιουργείται από την προσφορά). Αυτό σημαίνει ότι το κόστος της προσφοράς κάθε προϊόντος, νόμιμου ή μη, προκύπτει από δύο συντελεστές: α) το κόστος της παραγωγής και μεταφοράς και β) το «τυπικό» κέρδος. Το τυπικό κέρδος προκύπτει από τα έσοδα που οι ιδιοκτήτες κεφαλαίου εισπράττουν για τη χρήση των πόρων τους στην παραγωγή ή μεταφορά ενός αγαθού. Στις παράνομες αγορές, το τυπικό κέρδος ορίζεται ως αναμενόμενο κέρδος καθώς διακινδυνεύουν ρίσκο τη σύλληψης κλπ.

- Όπώς αναφέρεται στην Έκθεση, στην περίπτωση μιας πλήρως ανταγωνιστικής αγοράς, η οικονομική θεωρία προβλέπει ότι τα αναμενόμενα κέρδη θα φθάσουν στο μηδέν, επειδή υπάρχει ελευθερία
εισόδου και εξόδου από την αγορά (υπερπληθώρα προσφοράς – μείωση τιμών). Παρά το γεγονός ότι οι λιανικές αγορές ναρκωτικών θεωρούνται ανταγωνιστικές αγορές, υποστηρίζεται ότι η αγορά αυτή δεν λειτουργεί πάντα με τους κανόνες του τυπικού ανταγωνισμού, όπώς η νόμιμη αγορά: φραγμοί και όροι ρυθμίζουν την είσοδο και την έξοδο από την αγορά(π.χ. κίνδυνοι από την τροφοδότηση της αγοράς με ένα προϊόν, κίνδυνοι από την έξοδο από μία εγκληματική οργάνωση), έλλειψη κατάλληλης πληροφορίας με αποτέλεσμα τη δυσκολία εισόδου σε μία αγορά κλπ.

- Επί των αναμενόμενων κερδών, οι οικονομολόγοι προσθέτουν αυτό που αποκαλείται «φόρος καταστολής» (enforcement tax) και είναι τυπικό σε κάθε μαύρη αγορά. Δηλαδή την εμπλοκή σε επικίνδυνες επιχειρήσεις (risky business) ή τη νομική διακινδύνευση (legal risks) για να φθάσει το προϊόν στην λιανική αγορά. Αυτές οι παράμετροι προστίθενται στο κόστος παραγωγής, όπώς προστίθεται και το κόστος που έχει το να παραμείνει κάποιος στο απυρόβλητο από την αστυνομία, το κόστος που προκύπτει από την πιθανότητα να του επιβληθεί μια αυξημένη ποινή κλπ. Κάθε νομική διακινδύνευση επηρεάζει το κόστος της παραγωγής/μεταφοράς.

- Σε περίπτωση δραστικών παρεμβάσεων της αστυνομίας, η πιθανότητα να αυξήσουν την παραγωγή, ώστε να τροφοδοτούν την αγορά με περισσότερα ναρκωτικά και να αντισταθμίζουν τις απώλειες, περιορίζεται από το γεγονός ότι για να αυξήσουν την παραγωγή χρειάζεται πάλι να δαπανήσουν, να πληρώσουν περισσότερα, για παράδειγμα, για τις εκτάσεις που απαιτούνται, για το προσωπικό (εργάτες, χημικούς κλπ.), για τη διασφάλιση της διαδρομής κλπ.). Άρα η αύξηση της παραγωγής έχει κόστος πέρα από αυτό μιας συνήθους επιχείρησης. Αυτές οι συνθήκες παραγωγής και μεταφοράς επηρεάζουν το κόστος αλλά και τις τιμές μεταπώλησης.

- Παρόλο που η τελική μεταφορά στο επίπεδο της λιανικής έρχεται ως τυποποιημένα πακέτα, είναι γνωστό ότι η διαφορά στην ποιότητα, δηλαδή στην καθαρότητα, επηρεάζει την τιμή σε κάθε μεταπώληση, ενώ η τελική καθαρότητα του προϊόντος που φθάνει στη λιανική δεν είναι με βεβαιότητα γνωστή πάντοτε. Οι πωλητές και οι αγοραστές στο προηγούμενο στάδιο, όμως, έχουν γνώση της καθαρότητας και της προέλευσης της σχέσης του προμηθευτή με τον χονδρέμπορο.


Η ζήτηση: Πόσα είναι διαθέσιμος να δαπανήσει ο χρήστης και για ποιας καθαρότητας ναρκωτικά;

Στον τομέα της ζήτησης φαίνεται να ισχύει ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης. Η αύξηση των τιμών ενός ναρκωτικών στη λιανική αγορά, επιδρά στη μείωση της ζήτησης για κάποιους πληθυσμούς (και όπώς έχει αναφερθεί, κατά κανόνα στρέφονται σε άλλο ναρκωτικό).

Η περιορισμένη προσφορά που έρχεται από την περιορισμένη διαθεσιμότητα του ναρκωτικού, μπορεί να οδηγήσει τους παραγωγούς σε αύξηση της παραγωγής (βλ. όμως και προηγουμένως). Εκτιμήσεις σε σχέση με το πώς διαμορφώνεται η παραγωγή και πώς η ζήτηση στο πλαίσιο μιας πολιτικής μείωσης της βλάβης, θα πρέπει να διαμορφώνονται πέρα από τις παραδοσιακές διαύλους και πρακτικές άντλησης πληροφορίας. Ωστόσο, ακόμα και από αυτές τις παραδοσιακές πηγές άντλησης πληροφοριών θα πρέπει να αντλείται διαφορετική πληροφορία. Έτσι, ένας βασικός άξονας για την κατανόηση του εύρους της αγοράς, είναι η διαθεσιμότητα του χρήστη να καταβάλει το ποσόν που του ζητείται έναντι της δόσης και η δυνατότητα αυτή έχει σχέση και με τις μεταβολές στα πρότυπα χρήσης.

Η κατανόηση της λειτουργίας της αγοράς ναρκωτικών
Σύμφωνα με την Έκθεση (ό.π.) και λαμβάνοντας υπόψη τα ζητήματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως, η δημιουργία δεικτών για την κατανόηση των αγορών ναρκωτικών θα παρέχει στην αστυνομία ένα εργαλείο, ώστε να μπορεί να καταρτίζει σχέδια δράσης για τη μείωση της προσφοράς με βάση την ίδια τη λειτουργία της αγοράς.

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.