Προτεραιότητα στη συλλογή και επεξεργασία της πληροφορίας

Με τη Στρατηγική της Ε.Ε. για τα ναρκωτικά 2013-2020, επισημοποιήθηκε η μετατόπιση του κέντρου βάρους της αντεγκληματικής πολιτικής στην αστυνομία ασφάλειας, στην αστυνομική συνεργασία και στη συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών. Αυτό παραπέμπει σε μια σειρά από μεταβολές και δράσεις που πλαισιώνουν αυτή τη μεταστροφή, όπώς είναι η μετατόπιση του κέντρου βάρους στη μεσαία και στη μεγάλη εμπορία και, επομένως, και σε άλλες κατηγορίες πληθυσμού που δεν συνδέονται με τη διακίνηση στο δρόμο μόνο, καθώς και η μετατόπιση σε άλλες περιοχές του αστικού χώρου που δε είναι άμεσα προσβάσιμες ή ορατές (κλειστοί δημόσιοι και ιδιωτικοί χώροι).

Επίσης, η ανάπτυξη ενός συστήματος ελέγχου της νόμιμης αγοράς και της νόμιμης οικονομίας, αποτελεί ενέργεια που πλαισιώνει την προαναφερόμενη μεταστροφή. Προς την κατεύθυνση αυτή, κινείται η νέα εθνική στρατηγική για τη διαφθορά που αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο καθώς η αντιμετώπιση της διαφθοράς συναρτάται με την αύξηση και την εμπλοκή περισσοτέρων ανθρώπων
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η μείωση της προσφοράς στο επίπεδο αυτό, σημαίνει εντατικοποίηση ελέγχων και δράσεων στον τομέα της παραγωγής και παρασκευής ναρκωτικών, στο σύστημα εισαγωγής προδρόμων ουσιών και φορτίων ναρκωτικών, που κατά κανόνα πλαισιώνεται από δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος.

Η μείωση της προσφοράς σε αυτό το επίπεδο ανακόπτει την τροφοδοσία της λιανικής αγοράς και αποδιαρθρώνει το σύστημα που την στηρίζει, τουλάχιστον για ένα διάστημα. Οι επιπτώσεις της μείωσης της προσφοράς στο μεσαίο και μεγάλο επίπεδο εμπορίας παραγωγής κλπ., πρέπει να πλαισιώνεται και από ένα αξιόπιστο σύστημα προστασίας μαρτύρων, πραγματογνωμοσύνης, εργαστηριακών ελέγχων και κυρίως, από ένα σύστημα «υποδοχής» των αντιδράσεων (κυρίως στον τομέα της υγείας των χρηστών) που θα προκαλέσει η έλλειψη στην λιανική αγορά.

Μια τέτοια πολιτική, θα πρέπει να πλαισιώνεται και από ένα σύστημα συνδρομής των μελών των οικογενειών που μένουν απροστάτευτα εξαιτίας των συλλήψεων κλπ.

Επιπλέον, είναι ανάγκη να οριστεί συγκεκριμένα η έννοια της μεγάλης ή μεσαίας εμπορίας ανά κατηγορία ναρκωτικού και είδος προδρόμων ουσιών.

Τέλος, κρίνεται σκόπιμη μια στρατηγική που θα μπορεί να αντιμετωπίσει, κυρίως στο επίπεδο της ποινικής δικαιοσύνης, τις αντιδράσεις των ισχυρών δικτύων στήριξης της μεσαίας και μεγάλης εμπορίας.

Όπως προκύπτει μέσα από διάφορες επίσημες εκθέσεις ερευνητικών φορέων και της αστυνομίας, τα τελευταία χρόνια αρχίζει να διαμορφώνεται μια τάση, ώστε οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών να διαφοροποιούνται ανάλογα με το στάδιο του συστήματος της οικονομίας των ναρκωτικών στο οποίο παρεμβαίνουν. Συνήθως, οι κατασταλτικές παρεμβάσεις της αστυνομίας δεν αξιολογούνται σε σχέση με τα αποτελέσματα που επιφέρουν ή αξιολογούνται από μία στενά επιχειρησιακή και ποσοτική οπτική η οποία αποτυπώνει την ένταση της δράσης της αστυνομίας και, ενδεχομένως, το αποτέλεσμα συγκεκριμένων επιχειρήσεων σε συλλήψεις κλπ. Για παράδειγμα, στην υπόθεση με το καρτέλ ηρωίνης που αποκαλύφθηκε πρόσφατα, στο οποίο εμπλέκονταν εφοπλιστές και γενικά μια εύπορη κοινωνική ομάδα, είναι γνωστά τα επιμέρους στοιχεία της υπόθεσης (ποσότητα που κατασχέθηκε, ο τρόπος με τον οποίο ήρθε στην Ελλάδα, τι ακριβώς συνέβαινε κλπ., (βλ ενδεικτ. στο Τύπο άρθρογραφία και ρεπορτάζ από 13.6.2014), αλλά δεν υπάρχει ή δεν είναι ευρέως γνωστή μια εκτίμηση σχετικά με το πώς αυτή η υπόθεση επηρέασε την αγορά ναρκωτικών στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη.

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.