Η στάση της αστυνομίας

- Αν και υποστηρίζεται ότι η καλή συμπεριφορά της αστυνομίας μπορεί να οδηγήσει σε αναστοχασμό τον χρήστη και να του υποβάλει την ιδέα να ενταχθεί σε πρόγραμμα, η ίδια η αστυνομία συχνά βλέπει αυτές τις τάσεις – προτάσεις ως πάρεργα.
- Στην αστυνομία, επίσης, υπάρχει χαμηλό επίπεδο επαφής και συνεργασίας με τις υπηρεσίες υγείας αλλά και ελλείψεις στις υπηρεσίες υγείας.
- Η ταύτιση διακινητή και χρήστη δυσκολεύει το έργο της αστυνομίας καθώς η αστυνομία καταλήγει να αστυνομεύει περισσότερο τους χρήστες.

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.