Βλάβες που συνδέονται κυρίως με τη λειτουργία της αστυνομίας

Σύμφωνα με τους Spooner, McPherson, & Hall (2004), οι βλάβες που συνδέονται με τη λειτουργία της αστυνομίας περιλαμβάνουν τρεις κατηγορίες ζητημάτων: α) τα ζητήματα δημόσιας υγείας, β) τα ζητήματα εγκληματικότητας και γ) τα ζητήματα σχετικά με τη δημόσια τάξη. Ειδικότερα:

α) Τα ζητήματα δημόσιας υγείας που εμπλέκουν την αστυνομία περιλαμβάνουν:

i. Υπερδοσολογία

ii. Μεταδοτικές ασθένειες που σχετίζονται με μολύνσεις στο αίμα (BBV, HIV,
HBV, HCV).

iii. Μείωση της ηλικίας έναρξης πρώτης χρήσης

β) Τα ζητήματα που σχετίζονται με την εγκληματικότητα αφορούν:

i. Βλάβες που συναρτώνται με την παρανομία της χρήσης ναρκωτικών,
όπως:

  • Ο Κοινωνικός διαχωρισμός: Ανάμεσα σε αυτούς που συλλαμβάνονται για εγκλήματα σχετικά με τα ναρκωτικά, υπερ-εκπροσωπούνται δυσανάλογα οι μειονοτικές ομάδες. Πρόκειται για φαινόμενα που υπό την επίδραση των επικοινωνιακών πολιτικών στιγματίζει τους χρήστες.
  • Το κόστος του ποινικοκατασταλτικού συστήματος: Η αστυνομία, η δικαιοσύνη, το προσωπικό, η υπεράσπιση κατηγορουμένων κλπ., τόσο σε ατομικό επίπεδο που αφορά τον κατηγορούμενο και τις δαπάνες που καταβάλει, όσο και σε συστημικό επίπεδο που αφορά τους πόρους που διατίθενται για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
  • Διαφθορά στην αστυνομία (βλ. επομ.).
  • Εμπλοκή των εγκληματικών οργανώσεων στην παράνομη διακίνηση και χρήση με μεγάλο κοινωνικό κόστος.
  • Κοινωνικό στίγμα: Αφορά την τάση των χρηστών να είναι επιφυλακτικοί στο να προσφύγουν σε διάφορες υπηρεσίες, ακριβώς εξαιτίας του κοινωνικού στιγματισμού στον οποίο υπόκεινται.
  • Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας:Πολλοί εξαρτημένοι εμπλέκονται με τέτοια εγκλήματα για να εξασφαλίσουν τη δόση τους. Η συχνότητα με την οποία επιδίδονται σε τέτοια εγκλήματα είναι που προκαλεί προβλήματα στην κοινότητα.
  • Βία: Συνδέεται με τη στέρηση από κοκαΐνη, αναβολικά, αμφεταμίνες κ.α. Συνδέεται επίσης με τη θυματοποίηση των χρηστών, με τη βία και τον εκφοβισμό όπώς και τη διαφθορά που συναρτάται με τις παράνομες αγορές ναρκωτικών, καθώς και με την ενδοοικογενειακή βία.

ii. Οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών.

iii. Κατάχρηση, κακοποίηση ανηλίκων και παραμέληση: Συναισθηματική και σωματική κακοποίηση παιδιών που βρίσκονται σε οικογένειες όπου οι γονείς είναι εξαρτημένοι χρήστες, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις αναφέρονται και υψηλά ποσοστά θνησιμότητας για αυτά τα παιδιά.

iii. Παράκαμψη της διαδικασίας συνταγογράφησης.

iv. Σεξουαλικές επιθέσεις οφειλόμενες στη χρήση ναρκωτικών: Pohypnol, GHB. Ketamine. Ο μύθος date-rape drug δεν επιβεβαιώνεται, αλλά οι αναλύσεις δείχνουν ότι είναι ο συνδυασμός νόμιμων αλκοολούχων ή recreational ναρκωτικών που διαμορφώνει τις ψυχοσωματικές συνθήκες για σεξουαλικές επιθέσεις, όπου το αλκοόλ και άλλα ναρκωτικά λαμβάνονται μαζί.

γ) Στα ζητήματα που αφορούν γενικά τη δημόσια τάξη και την αστυνομία περιλαμβάνονται:

i. Ζητήματα μικροεγκληματικότητας και οχλήσεων: Παρά το γεγονός ότι η χρήση και ο ανταγωνισμός για την απόκτηση ναρκωτικών που προκύπτει δημόσια μπορεί να μην είναι αυτοτελώς σοβαρά εγκλήματα, ωστόσο, η κοινότητα, οι γείτονες και οι επαγγελματίες τα θεωρούν εξαιρετικά ανησυχητικά και γι’ αυτό το λόγο συχνά στρέφονται προς την αστυνομία με σχετικά αιτήματα.

ii. Κίνδυνοι και δυσλειτουργίες μέσα στην αστυνομία: Η αστυνομία σε ό,τι αφορά τα ναρκωτικά γενικά, είναι εκτεθειμένη σε μία σειρά από κινδύνους και καταστάσεις οι οποίες υπονομεύουν το έργο και τη λειτουργία της, δημιουργούν προβλήματα στις σχέσεις της με την κοινότητα και απειλούν ευθέως την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα των αστυνομικών. Ως τέτοιοι αναφέρονται :

  • Η διαφθορά: Η ανάπτυξη του εμπορίου ναρκωτικών που συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα, προϋποθέτει διείσδυση  στον κρατικό μηχανισμό για την εξασφάλιση της «ανοχής» και προστασίας των εμπόρων και του προϊόντος, καθώς και τη διασφάλιση της συγκάλυψης ή της εξουδετέρωσης της δράσης και των πράξεων των αρχών με πολλούς τρόπους. Η αστυνομία αποτελεί ένα προνομιακό πεδίο ενδιαφέροντος για το οργανωμένο έγκλημα, όχι μόνο στο επίπεδο της μεγάλης εμπορίας, αλλά και του συστήματος διανομής στο μεσαίο και κατώτερο επίπεδο.
  • Η δημόσια κατακραυγή ή τουλάχιστον δυσφορία, όταν η αστυνομία εφαρμόζει νόμους για τους οποίους η γειτονιά και ο κόσμος δεν συμφωνεί ή δεν στηρίζει.
  • Κίνδυνοι που συνδέονται με την αποκάλυψη εργαστηρίων παρασκευής ναρκωτικών, κίνδυνοι σχετικοί με τη βία που επικρατεί στην αγορά ναρκωτικών και κίνδυνοι που προκύπτουν κατά την επαφή με τους χρήστες.

Εκτός όμως από αυτές τις ταξινομήσεις που είναι χρήσιμες για μια συστηματική προσέγγιση επιμέρους ζητημάτων, ο ρόλος της αστυνομίας μπορεί να είναι βοηθητικός, υποστηρικτικός και συγκεκριμένος για τη μείωση της βλάβης, υπό την αίρεση ότι η παρουσία της θα εμπεδωθεί ως μεσολαβητική για την αποφυγή περαιτέρω ανεπιθύμητων επιπλοκών και όχι ως κατασταλτική.

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.