Στρατηγικές μείωσης της βλάβης: Εμπλοκή του ποινικοκατασταλτικού συστήματος

Συνήθως, όταν αναφερόμαστε στη μείωση της βλάβης στο επίπεδο της πολιτικής για τα ναρκωτικά, η τάση αυτή ταυτίζεται με τη ζήτηση και τη χρήση ναρκωτικών. Στην πραγματικότητα, η πολιτική μείωσης της βλάβης εμπλέκει πολύ περισσότερους φορείς, από τους φορείς απεξάρτησης και την αστυνομία, και πολύ περισσότερες υπηρεσίες της αστυνομίας από τις υπηρεσίες περιπολίας. Μία πλήρης πολιτική μείωσης της βλάβης, εμπλέκει ολόκληρο το ποινικοκατασταλτικό σύστημα και φυσικά τους φορείς και τις μονάδες πρόληψης της διάδοσης των εξαρτήσεων καθώς και τους φορείς απεξάρτησης. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα στρατηγικών που αφορούν:

α. Στρατηγικές μείωσης της προσφοράς που στοχεύουν στην καταστροφή της παραγωγής και προσφοράς παράνομων ναρκωτικών. Συνέπειες :

 • Αύξηση των τιμών.
 • Μείωση της διαθεσιμότητας των ναρκωτικών.
 • Μείωση της καθαρότητας των ναρκωτικών.
 • Μείωση του αριθμού των διακινητών ναρκωτικών.

 

β. Στρατηγικές μείωσης της ζήτησης που στοχεύουν στην πρόληψη της επιβλαβούς χρήσης παράνομων ναρκωτικών. Συνέπειες:

 • Αύξηση των ορίων της αρχικής ηλικίας χρήσης.
 • Μείωση του αριθμού των νέων χρηστών.
 • Μείωση της συχνότητας χρήσης ναρκωτικών μεταξύ των χρηστών.
 • Μείωση της ημερήσιας ποσότητας ναρκωτικών που χρησιμοποιούν οι
  χρήστες.
 • Αύξηση του αριθμού των εξαρτημένων που προσφεύγουν σε προγράμματα
  απεξάρτησης.

 

γ. Στοχευμένες στρατηγικές μείωσης της βλάβης που έχουν σχεδιαστεί για να μειώσουν τη βλάβη που σχετίζεται με τη χρήση ναρκωτικών για επιμέρους ομάδες ή άτομα. Συνέπειες :

 • Μείωση της χρήσης σε δημοσίους χώρους.
 • Μείωση της τάσης οι εξαρτημένοι να μοιράζονται μεταξύ τους την ίδια
  σύριγγα.
 • Αύξηση των πιθανών μαρτύρων σε περιστατικά υπερδοσολογίας που
  μπορούν να καλέσουν ασθενοφόρο.
 • Αύξηση της στήριξης της κοινότητας για εφαρμογή προγραμμάτων
  ασφαλούς χρήσης στην περιοχή.
 • Μείωση της βίας από εξαρτημένους.
 • Μείωση της «διαθεσιμότητας» των δημόσιων χώρων για «νταραβέρι».

 

Κριτική
Σοβαρές κριτικές έχουν διατυπωθεί για τη μείωση της βλάβης καθώς θεωρούν ότι η μείωση της βλάβης:

α) Ενθαρρύνει την έναρξη ή συνέχιση ή αύξηση της συχνότητας χρήσης.

β) Θέτει στην αστυνομία το δίλημμα μεταξύ της αποστολής τους να τηρούν
και να προστατεύουν το νόμο και τη δέσμευσή τους να συμβάλλουν στη μείωση
της βλάβης.

γ) Επιπλεόν, θέτει την αστυνομία ενώπιον της ανάγκης να αναπτύξει μια
διαφορετική σχέση με την κοινότητά, τους χρήστες και το ποινικοκατασταλτικό
σύστημα καθώς όλο και συχνότερα θα πρέπει να αξιοποιεί τη δυνατότητά της να
προσφεύγει σε μέσα εναλλακτικά της σύλληψης.

 

 

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.