Η Ελληνική Αστυνομία και αστυνόμευση εν συντομία

Το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, για να υλοποιήσει την αποστολή του, διαρθρώνεται σε ένα σύστημα ιεραρχικά δομημένων υπηρεσιών που μέσω ενός πλέγματος οριζόντιων και κάθετων αρμοδιοτήτων καλούνται να προστατεύσουν τη δημόσια τάξη και τη δημόσια ασφάλεια. Η βασική οργανωτική ιδέα της ΕΛ.ΑΣ. –και των περισσότερων ευρωπαϊκών αστυνομιών– αντιστοιχεί στο σχήμα ύπαρξης ενός μηχανισμού (υπηρεσίας-επιτελείου) που «σκέπτεται», συντονίζει, σχεδιάζει και προγραμματίζει και ενός πλήθους υπομηχανισμών (υπηρεσιών) που συνδέονται οριζόντια και κάθετα με αυτόν και εκτελούν ένα μέρος της «σκέψης»–αυτό που τους εντέλλεται και τους αντιστοιχεί.

Η Ελληνική Αστυνομία είναι οργανωμένη κατά το γραφειοκρατικό ιεραρχικό πρότυπο που διαρθρώνεται σε Επιτελικές και Περιφερειακές υπηρεσίες που συνδέονται μεταξύ τους με σχέσεις ιεραρχίας και οριζόντιας συνεργασίας. Εκτός αυτών, υπάρχουν και εξειδικευμένες ανά αντικείμενο υπηρεσίες που υπάγονται (ελέγχονται, συντονίζονται καιλογοδοτούν) απευθείας στον αρχηγό του σώματος. Σε ένα αστυνομικό σώμα, η οργανωτική διάρθρωση και ο βαθμός αυτοτέλειας κάθε επιμέρους υπηρεσίας από την αμέσως επόμενη στην ιεραρχία συνιστούν παράγοντες που επιδρούν και στον τρόπο και στην οργάνωση της αστυνόμευσης (σε συνδυασμό πάντοτε με άλλους παράγοντες). Κατά συνέπεια, στην Ελλάδα οι κατά καιρούς προσπάθειες που έγιναν να μεταρρυθμιστεί η αστυνομία, αντιστοιχούσαν και σε προσπάθειες να αλλάξει ο τρόπος αστυνόμευσης, υπό την επίδραση των νέων προβλημάτων τάξης και δημόσιας ασφάλειας, αλλά και υπό την επίδραση νέων θεωρήσεων για τη σχέση αστυνομίας πολιτών, για την ασφάλεια και το έγκλημα κλπ. που επικράτησαν με διάφορες παραλλαγές διεθνώς.

Στο πλαίσιο αυτό από το 1984 που συστάθηκε η Ελληνική Αστυνομία έως και σήμερα έχουν εισαχθεί μεταρρυθμίσεις, τα χαρακτηριστικά των οποίων συνοπτικά είναι τα εξής: η εξειδίκευση του προσωπικού και των υπηρεσιών, η ανάπτυξη και δημιουργία ειδικών μονάδων περιπολίας και τάξης, οι συνέχεις μεταβολές σχετικά με την διοικητική ενοποίηση ή αυτοτέλεια των Αστυνομικών Τμημάτων ή των Τμημάτων Ασφάλειας, η αποκέντρωση και επανασυγκέντρωση υπηρεσιών κλπ. και η δημιουργία Τμημάτων και υπηρεσιών σχετικών με τα ναρκωτικά. Ακολουθώντας διεθνείς τάσεις και επιρροές στον τομέα της αστυνόμευσης, εφαρμόστηκαν ή έγιναν προσπάθειες να εφαρμοστούν σε γενικές γραμμές πέντε διαφορετικά πρότυπα αστυνόμευσης και ασφάλειας: Η αστυνόμευση ανάλογα με το πρόβλημα, η κοινοτική αστυνόμευση, η αστυνόμευση εγκληματολογικά βεβαρημένων περιοχών, η αστυνομία με βάση τον έλεγχο του εγκλήματος και η παραλλαγή της καθώς καιη αστυνόμευση για την ποιότητα ζωής ή μηδενική ανοχή. Κανένα από τα πρότυπα αυτά δεν εφαρμόστηκε ακριβώς σύμφωνα με την θεωρία που το προτείνει. Σε κάθε περίπτωση όμως, έχει σημασία να εξετασθούν συνοπτικά τα πρότυπα αυτά στην αρχική τους σύλληψη σε θεωρητικό επίπεδο καθώς από αυτά προκύπτει και η στοχοθεσία της αστυνομίας. Στον τομέα των ναρκωτικών πάντως εφαρμόζεται κατά κανόνα σε επίπεδο αστυνόμευσης τάξης, η αστυνόμευση εγκληματολογικά βεβαρημένων περιοχών και η μηδενική ανοχή.

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.