Κλειστές πιάτσες: Κέντρα διασκέδασης

1. Οι κλειστές πιάτσες- αγορές είναι ενσωματωμένες στην νόμιμη οικονομία και κατά κανόνα στην οικονομία της νύκτας. Κατά συνέπεια η γεωγραφική ανάπτυξη και κατανομή τους ακολουθεί τους κόμβους της οικονομίας της νύκτας. Οι διαφορές σχετικά με την παρουσία τέτοιων χώρων ανάμεσα στο κέντρο της Αθήνας και στην περιφέρειά της ή στα προάστια είναι μόνο ποσοτικές.

2. Οι κλειστές πιάτσες είναι σε μεγάλο βαθμό συνηθισμένα μαγαζιά.

3. Η κλειστή πιάτσα αναπτύσσεται μέσα από άμεση εμπλοκή, αλλά κυρίως, και κατά κανόνα, μέσα από την ανοχή όσων εμπλέκονται με την οικονομία της νύκτας και ειδικά με εκείνη που απευθύνεται σε νέους. Η ανοχή στη χρήση ουσιών θεμελιώνεται αφενός στα συμφέροντα κέρδους που έχουν οι εμπλεκόμενοι με τις δραστηριότητες αυτές και αφετέρου (ειδικά σε ό,τι αφορά το προσωπικό) στο γεγονός ότι προέρχονται από την ίδια τουλάχιστον ηλικιακή κατηγορία και κουλτούρα με τους χρήστες.

4. Ο έλεγχος της προσβασιμότητας σε αυτούς τους χώρους, σχετίζεται με την ασφάλεια του καταστήματος και την οποιαδήποτε εμπλοκή στη λειτουργία του ή και από το συμφέρον των υπεύθυνων και των υπαλλήλων τους να διασφαλίζουν την ανάπτυξη της διακίνησης μέσα στο χώρο. Ένα μέρος της οικονομίας της νύκτας έχει ως προϋπόθεση για την ανάπτυξή του τη διακίνηση ή διευκόλυνση της εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών.

5. Η λειτουργία της κλειστής πιάτσας, όπώς και της ανοικτής, ακολουθεί το πρότυπο της «ελεύθερης αγοράς» όπου ο στόχος είναι η άμεση ικανοποίηση της κάθε επιθυμίας στο super market των ναρκωτικών. Στο πλαίσιο αυτό, ενώ οι κανόνες είναι χαλαροί και ευμετάβλητοι ως προς την προσβασιμότητα, τις τιμές αλλά και τη διακίνηση, προϋποθέτουν ένα σύστημα γνωριμίας και εμπιστοσύνης (όπώς και στην ανοικτή πιάτσα) που όχι μόνο είναι τυπικό στο εγκληματικό στερέωμα αλλά ανάγεται και σε προηγούμενα στάδια ανάπτυξης μιας νόμιμης αγοράς.

6. Η ανοχή συνιστά επιπλέον μία γενικευμένη τάση που θεμελιώνεται και στη στάση της τοπικής κοινωνίας. Συνεπώς, η ανοχή πλαισιώνεται αφενός από την αδιαφορία, τον ατομισμό και την εσωστρέφεια και αφετέρου από την έλλειψη εμπιστοσύνης στο κράτος και ειδικά στην αστυνομία. Ωστόσο, η κατάσταση της γενικευμένης ανοχής φαίνεται ότι αρχίζει και αλλάζει.

7. Η ασφάλεια της κλειστής πιάτσας ταυτίζεται με την ασφάλεια της επιχείρησης από τις επεμβάσεις της αστυνομίας. Η ζωή των θαμώνων έχει δευτερεύουσα και μάλλον μηδαμινή αξία, όχι μόνο για την επιχείρηση αλλά και για τους ίδιους.

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.