Τοπική διάρθρωση της προσφοράς στο επίπεδο της λιανικής

Αν και η διαμόρφωση αυτής της αγοράς προκύπτει χωρίς κάποιο συγκεκριμένο κεντρικό σχεδιασμό (από κυκλώματα κλπ.), ταυτόχρονα η λειτουργία της υπάγεται σε προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, η δυνατότητα ασφαλούς ανάπτυξής της αλλά και το συμβολικό νόημα που έχει η ανάπτυξη αυτή στις παραστάσεις και στη ζωή των εξαρτημένων, φαίνεται ότι αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για να ανπτυχθεί μια ανοικτή πιάτσα. Αυτά τα στοιχεία καθώς και άλλα θα εξετασθούν στη συνέχεια με βάση τα πορίσματα της έρευνας του Ο.ΚΑ.ΝΑ. την οποία έχουμε προαναφέρει, αλλά και σε σχέση με τις δύο μεγάλες κατηγορίες λιανικής αγοράς, την ανοικτή πιάτσα της Ομόνοιας και τις κλειστές πιάτσες των κέντρων αναψυχής και διασκέδασης.

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.