Η έκταση των εξαρτήσεων : Οι γνωστοί εξαρτημένοι χρήστες

Σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεσή του ΕΚΤΕΠΝ (2014) που αφορά το έτος 2013 (www.emcdda.europa.eu/attachments.cfm/att_44768_EL_Dif14GR.pdf), από τους 5.696 που αιτήθηκαν θεραπείας προκύπτουν κάποια βασικά κοινωνικά χαρακτηριστικά που αφορούν αυτή την κατηγορία πληθυσμού (βλ. ΕΚΤΕΠΝ (2014), ό.π., πίνακας 5.1, σ. 52 επ. ):

- Η μέση ηλικία των ατόμων που προσέρχονται για θεραπεία, είναι τα 30 έτη. Τα άτομα αυτά έχουν ήδη αρκετά χρόνια στην εξάρτηση.
- Το 58,3 % ζει με τους γονείς του και το 89,6% ζει σε σταθερή κατοικία.
- Το 10,5% δεν έχουν σταθερή κατοικία ή είναι άστεγοι: Η κατηγορία των αστέγων αυξάνεται συνεχώς από το 2005 με μικρές αυξομειώσεις.
- Μόλις το 5,5% είναι αλλοδαποί.
-Το 63,9% είναι άνεργοι, το 19,8% εργάζονται περιστασιακά και το 16,3 % έχουν σταθερή εργασία.

Πρόκειται επομένως για νέους, κυρίως Έλληνες, που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία οι οποίοι στην πλειονότητά τους δεν έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας και τους στηρίζει η οικογένεια. Οι περισσότεροι έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο που δεν τους παρέχει μεγάλες δυνατότητες κοινωνικής κινητικότητας.

Ειδικότερα:

- Ενώ οι αναλφάβητοι σπανίζουν (2,3%), το 20,4% είναι απόφοιτοι Δημοτικού, το 29, 6% απόφοιτοι γυμνασίου και το 39, 5% απόφοιτοι Λυκείου.
- Μόλις το 8,2 είναι απόφοιτοι ΑΕΙ /ΤΕΙ (το ποσοστό αυξήθηκε από το 2006).

Πρόκειται επομένως για μια ομάδα πληθυσμού που είναι μάλλον στο κοινωνικό περιθώριο από την άποψη της κοινωνικής ένταξης (απασχόληση, παιδεία, υγεία).

Σε ό,τι αφορά τη χρήση ουσιών:

- Το 56,9% κάνει χρήση ουσιών κάθε μέρα και το 16,6% από 2 έως 6 φορές την εβδομάδα.
- Το 74% του συνόλου των ατόμων που υπέβαλαν αιτήσεις είναι πολυχρήστες.
- Η μέση ηλικία έναρξης της χρήσης είναι τα 16,1 έτη.
- Για το 77,5% των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα, η κύρια ουσία είναι η ηρωίνη, για το 15,7% η κάνναβις και για το 4,1% η κοκαΐνη.

Δεν υπάρχουν στοιχεία για το πώς «έμπλεξαν» με τα ναρκωτικά.

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.