Η εμπλοκή με τα ναρκωτικά

Αν και είναι διάχυτη η εντύπώςη, κυρίως μεταξύ των εκπαιδευθέντων στο παρόν πρόγραμμα αστυνομικών, ότι ο κύριος λόγος εμπλοκής με τα ναρκωτικά ανάγεται στο ίδιο το άτομο και ότι συνήθως εμπλέκονται και οικογενειακά προβλήματα [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15], το πρόβλημα αυτό είναι περισσότερο σύνθετο, όπώς ήδη αναλύθηκε στο πρώτο κεφάλαιο. Επομένως, όπώς προαναφέρθηκε (βλ. κεφάλαιο 2) οι πολιτικές που αναπτύσσονται σήμερα διεθνώς και ειδικά στην Ε.Ε., στοχεύουν σε στρατηγικές παρεμβάσεις σε όλες τις πτυχές του προβλήματος. Έχοντας εξετάσει στα προηγούμενα κεφάλαια τις πολιτικές για τα ναρκωτικά στην Ελλάδα και διεθνώς (κεφάλαια 1 και 2), την ιδιαιτερότητα του αστικού Μητροπολιτικού κοινωνικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη του προβλήματος των ναρκωτικών και ειδικότερα τις μεταβολές που επήλθαν στο Μητροπολιτικό χώρο της Αθήνας και συναρτήθηκαν με την εγκληματικότητα και τη μαζική διάδοση των ναρκωτικών (κεφάλαιο 3), η ανάλυσή μας επικεντρώθηκε ήδη από το προηγούμενο κεφάλαιο (κεφάλαιο 4) σε ειδικότερα ζητήματα και συγκεκριμένα στις διαρθρωτικές παραμέτρους που συνδέονται με το σύστημα παραγωγής ναρκωτικών και την κοινωνική οργάνωσή του.

Στο παρόν κεφάλαιο θα εξετασθούν οι παράμετροι που διαμορφώνουν το μικρο-περιβάλλον του χρήστη και επιδρούν στη διάδοση της ζήτησης των ναρκωτικών. Ειδικότερα, θα εξετασθούν οι συνθήκες οι οποίες καθορίζουν την εμπλοκή με τη συστηματική χρήση και την εξάρτηση, εφόσον έχει ήδη διαμορφωθεί η βούληση στο άτομο να δοκιμάσει και να κάνει χρήση ψυχοδραστικών ουσιών. Στόχος του κεφαλαίου είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι αναλυτικότερα τις κοινωνικές διαδικασίες μέσα από τις οποίες κάποιος οδηγείται στην κατάχρηση απαγορευμένων ψυχοδραστικών ουσιών, τις κοινωνικές επιπτώσεις της κατάχρησης και τέλος τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εξαρτημένος: πρόκειται για ζητήματα που είναι άμεσα συνδεδεμένα με την ορατή στο δρόμο πλευρά του προβλήματος των ναρκωτικών, δηλαδή, με αυτό που οι αστυνομικοί συναντούν κατά τη συνήθη περιπολία στο δρόμο και στα οποία έχουν τη δυνατότητα και κατά περίπτωση την αρμοδιότητα να παρέμβουν.

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.