Ανθρώπινα Δικαιώματα

Τα Δικαιώματα του Ανθρώπου αποτελούν πανανθρώπινες αξιώσεις σεβασμού εκείνων του ιδιοτήτων, στοιχείων και καταστάσεων που είναι άμεσα συνυφασμένες με την ανθρώπινη ύπαρξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 21 Β-2 . Αν και το αίτημα της ισότητας και της ελευθερίας των ανθρώπων ανάγεται στη Γαλλική Επανάσταση και στο Διαφωτισμό, η κατοχύρωση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναδεικνύεται σε καταλύτη των σχέσεων κράτους-πολίτη και σε βασικό πυλώνα της δημοκρατικής κοινωνίας, μόνο την επαύριο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ύστερα από την επέλαση του Ναζισμού, του Φασισμού και την εμπειρία του Ολοκαυτώματος. Αυτό που εμπεδώνει στη διεθνή κοινότητα η προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι η απόλυτη άρνηση της διάκρισης των ανθρώπων σε ανώτερες και κατώτερες φυλές. Η κατοχύρωση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε Οικουμενικό επίπεδο επηρέασε και αλλαγές στον τρόπο που μέχρι τότε ο επίσημος κρατικός λόγος αντιλαμβανόταν το έγκλημα και, επιπλέον, εισάγει ένα νέο πρότυπο-παράδειγμα στις σχέσεις κράτους-πολίτη μεταπολεμικά. Οι μεγάλοι Διεθνείς Οργανισμοί, όπώς ο Ο.Η.Ε. και το Συμβούλιο της Ευρώπης αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν διαμορφώσει ένα πλαίσιο κανόνων και Συμβάσεων που δεσμεύουν πλέον τα κράτη για την εφαρμογή τους [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 21Γ]. Τα βασικά διεθνή κείμενα που σήμερα αποτελούν σημείο αναφοράς είναι η Οικουμενική Διακήρυξη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (υπό την αιγίδα του Ο.Η.Ε.) [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 21Δ], η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ, υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης), ο Χάρτης Θεμελιωδών Ελευθεριών και Δικαιωμάτων (ΧαρΘΔ) της Ε.Ε.[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 21Γ] .

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.