Αστυνόμευση εξαρτημένων και βία

Μόλις το 10,4% από το σύνολο των εκπαιδευθέντων δηλώνουν ότι η αστυνόμευση των εξαρτημένων δεν τους αναγκάζει ποτέ να χρησιμοποιούν σωματική βία ή και έντονες εκφράσεις, περισσότερο συγκριτικά με άλλες κατηγορίες αστυνομευόμενων. Στην πλειονότητα τους (64,2% στο σύνολο) οι εκπαιδευόμενοι απαντούν «όχι απαραίτητα, αλλά εξαρτάται από την κατάσταση και τον άνθρωπο». Το 43,5% των εκπαιδευθέντων στην Αθήνα και το 60% στη Θεσσαλονίκη αποδίδουν την όποια χρήση σωματικής βίας και έντονων εκφράσεων στην επιθετικότητα των εξαρτημένων, ενώ το 34,8% στην Αθήνα και το 20% στη Θεσσαλονίκη αναφέρουν κάποιον άλλο λόγο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 12. Η αστυνόμευση των εξαρτημένων σας αναγκάζει σε κάποιες περιπτώσεις να χρησιμοποιείτε σωματική βία ή και έντονες εκφράσεις, περισσότερο συγκριτικά με άλλες κατηγορίες αστυνομευόμενων/ ανά ΤΟΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 ΤΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (%)
Η αστυνόμευση των εξαρτημένων σας αναγκάζει σε κάποιες περιπτώσεις να χρησιμοποιείτε σωματική βία ή και έντονες εκφράσεις, περισσότερο συγκριτικά με άλλες κατηγορίες αστυνομευόμενων; (Ν=67) Αθήνα Θεσσαλονίκη Σύνολο p-value
Ναι συχνά 1
(2,4%)
0% 1,5% 0,152
Όχι απαραίτητα. Εξαρτάται από την κατάσταση και τον άνθρωπο 30
(71,4%)
13
(52,0%)
64,2%  
Σπάνια 9
(21,4%)
7
(28,0%)
23,9%  
Ποτέ 2
(4,8%)
6
(20,0%)
10,4%  


ΠΙΝΑΚΑΣ 13. Αν ναι (απαντήσεις 1-3) για ποιο λόγο ανά ΤΟΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 ΤΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (%)
Αν ναι (απαντήσεις 1-3) για ποιό λόγο; (Ν=43) Αθήνα Θεσσαλονίκη Σύνολο
1. Επιθετικότητα των εξαρτημένων 10
(43,5%)
12
(60,0%)
51,2%
2. Είναι ο μόνος τρόπος να επιβάλω την τάξη. 4
(17,4%)
4
(20,0%)
18,6%
3. Δεν είναι βία ακριβώς το να σπρώξεις λίγο ή να πείς και καμιά κουβέντα παραπάνω. Δεν καταλαβαίνουν αλλιώς. 4
(17,4%)
2
(10,0%)
14,0%
4. Δεν ξέρω πώς να χειριστώ την κατάσταση. 0
0%)
1
(5,0%)
2,3%
5. Αν δεν το κάνω θα βρω τον μπελά μου. Δεν ακούνε. 0
0%)
1
(5,0%)
2,3%
6. Δεν έχουν καμία θέση εκεί. Είναι άχρηστοι και βρωμίζουν τον τόπο. 0
0%)
0
0%)
0%%
7. Άλλο (παρακαλώ αναφέρετε) 8
(34,8%)
4
(20,0%)
27,9%

Οι λόγοι χρήσης βίας ποικίλουν. Αρκετοί αστυνομικοί αποδίδουν τη δική τους βία στην επιθετικότητα και γενικά στην συμπεριφορά των εξαρτημένων. Στην ίδια κατηγορία εντάσσεται και η αιτιολογία «δεν είναι συνεργάσιμος, αντιστέκεται και προσπαθεί να εμποδίσει το έργο μου», «Δεν τηρούν την απόσταση ασφαλείας από μας (βλ. Επομ. πίνακα και προηγ. απάντηση 1: πρόκειται για μια από τις τεχνικές ουδετεροποίησης των ηθικών αναστολών για να χρησιμοποιήσει κάποιος βία: κατηγορία των κατηγορούντων-θύματος).
Άλλοι επικαλούνται κάποιο ανώτερο λόγο όπώς η επιβολή της τάξης (επίκληση ανώτερων αξιών κλπ., βλ. προηγ. απάντηση : 2 ). Άλλοι αρνούνται να ορίσουν ως βία αυτό που κάνουν ή επικαλούνται μια κατάσταση ως ανάγκη, μοναδική λύση ή ως λύση αυτοπροστασίας-διασφάλισης της υπηρεσιακής τους κατάστασης, που ωστόσο προκαλείται από το γεγονός ότι οι εξαρτημένοι «δεν καταλαβαίνουν αλλιώς» ή «δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται λόγω της δόσης» (βλ. προηγ. απάντηση 3 και επομ. πίνακα: πρόκειται για τη τεχνική άρνησης της βλάβης και κατηγορίας του θύματος, 3, 5). Μόνο ένας παραδέχεται αμηχανία ή άγνοια (4) σχετικά με τον τρόπο να χειριστεί την κατάσταση.
Επιπλέον, είναι αξιοσημείωτες οι υπόλοιπες απαντήσεις από την κατηγορία «άλλο». Σε δύο περιπτώσεις οι αστυνομικοί απαντούν θεσμικά και αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν την αναγκαία βία και μάλιστα ο ένας αναφέρει ότι οι εξαρτημένοι δεν είναι δύσκολος πληθυσμός για να συνεργαστούν. Επίσης, αναφέρονται και ήπιες προσεγγίσεις αντί της βίας σε τρεις περιπτώσεις (περίπου 5% του συνόλου των ερωτηθέντων): φιλικές κουβέντες, υιοθέτηση της αργκό των ερωτηθέντων περιλαμβάνονται ανάμεσα στις τεχνικές ενώ αναφέρεται από έναν εκπαιδευόμενο η χρήση λεκτικής βίας ως μέσον πειθούς!

 ΠΙΝΑΚΑΣ 13.α Αν ναι (απαντήσεις 1-3) για ποιό λόγο / ΤΟΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άλλο (παρακαλώ αναφέρετε)
Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Αιτιάσεις της βίας 57 82,6 82,6 82,6
Τα ηπιότερα πειστικά μέσα ακόμη και την πειθώ που σε αυτή συγκαταλέγονται και οι έντονες εκφράσεις 1 1,4 1,4 84,1
Αδυναμία συννενόησης και ύπαρξη προκατάληψης εναντίον των αστυνομικών από ελεγχόμενους 1 1,4 1,4 85,5
Ανάλογα την κατάσταση 1 1,4 1,4 87,0
Δεν είναι συνεργάσιμος, αντιστέκεται προσπαθεί να εμποδίσει το έργο μου 1 1,4 1,4 88,4
Δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται λόγω της δόσης 1 1,4 1,4 89,9
Δεν τηρούν την απόσταση ασφαλείας από μας 1 1,4 1,4 91,3
Είναι ομάδα που είναι ασθενείς και θέλει ειδική μεταχείριση 1 1,4 1,4 92,8
Με τα λόγια κυρίως με φιλική ομιλία απέναντι του 1 1,4 1,4 94,2
Μόνο την αναγκαία αστυνομική βία, καθώς οι εξαρτημένοι δεν είναι τόσο δύσκολοι στο να συνεργαστούν 1 1,4 1,4 95,7
Σωματική βία ποτέ 1 1,4 1,4 97,1
Τα αναγκαία αντιμέτρα αντιμετώπισης για να γίνει η σύλληψη 1 1,4 1,4 98,67
Χρησιμοποιούμε τον τρόπο τους (ομιλία, αργκό) για να επέλθει συνεννόηση 1 1,4 1,4 100,0
Total 69 100,0 100,0  

Από τα παραπάνω επομένως προκύπτει ότι η βία σε διάφορες μορφές της, και κυρίως η λεκτική βία, θεωρείται ότι είναι μια «κανονικότητα» για την αστυνόμευση των εξαρτημένων που οφείλεται κατά τη γνώμη των αστυνομικών στη στάση των ίδιων των εξαρτημένων, επειδή είτε δεν υπακούν είτε είναι επιθετικοί. Επίσης, από τις απαντήσεις των αστυνομικών προκύπτει ότι η βία αποτελεί ένα μέσο επίλυσης των προβλημάτων επικοινωνίας με τους εξαρτημένους, δεδομένου ότι θεωρείται από κάποιους ως η μοναδική λύση σε κάποιες περιπτώσεις. Προφανώς, αυτό την καθιστά μια άτυπα θεσμοποιημένη πρακτική ανάμεσα στους αστυνομικούς, κατά τα άλλα θεμιτή στο πλαίσιο που αναφέρεται, όχι όμως πάντα απαραίτητη όπώς οι ίδιοι αναφέρουν.

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.