Μείωση της βλάβης και ναρκωτικά

Η μείωση της βλάβης σε σχέση με τα ναρκωτικά είναι μία πολιτική που στο πλαίσιο της προστασίας της οικονομίας, της κοινωνίας και της υγείας του πληθυσμού από το κράτος,επιλέγεται ως μια απάντηση στις δευτερογενείς συνέπειες της εξάρτησης (εντάσσεται δηλαδή κυρίως στη δευτερογενή και τριτογενή πρόληψη) που με μία λέξη προσπαθεί να προλάβει τα χειρότερα, χωρίς όμως να επιβάλει αναγκαστικά τη μείωση της κατανάλωσης.

1. Η έννοια της βλάβης στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο αντικειμενικές συνθήκες αλλά και ψυχολογικούς, ψυχο-κοινωνικούς παράγοντες και τέλοςοργανωσιακούς–διαρθρωτικούς παράγοντες (Spooner, C., McPherson, M., Hall, W., 2004):

Έτσι αναφέρονται ως άμεσες βλάβες εκείνες που σχετίζονται με τις επιδράσεις της χρήσης στον ίδιο το χρήστη και καθορίζονται από τη συμπεριφορά του. Για παράδειγμα,φυσικές βλάβες, αυτοτραυματισμοί υπό την επήρεια ναρκωτικών, επιθετικότητα και βλάβες που προκαλούνται από τους χρήστες προς τρίτους υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Παρεμπίπτουσες βλάβες που προκαλούνται από τις προσπάθειες ελέγχου, ρύθμισης ή μείωσης της χρήσης του ναρκωτικού, όπώς για παράδειγμα εμπλοκή με σοβαρότερα εγκλήματα από ό,τι συνήθως για την εξασφάλιση της δόσης, αύξηση των επισφαλών πρακτικών χρήσης για να αποφευχθεί η εμπλοκή της αστυνομίας.

Βλάβες που προκαλούνται από την αστυνομία σε περιπτώσεις διαφθοράς κατά τις προσπάθειες εξάρθρωσης παράνομων αγορών.

Βλάβες που προκαλούνται στην κοινωνία και τους χρήστες από το οργανωμένο έγκλημα που συνδέεται με την παράνομη αγορά ναρκωτικών.

Βλάβες που προκαλούνται από τους επαγγελματίες υγείας ή τη διαφθορά στη διοίκηση σε συνδυασμό με προσπάθειες που σχετίζονται με τις ανάγκες των χρηστών όπώς παράνομες συνταγογραφήσεις, μαύρη αγορά μεθαδόνης κλπ.

2. Παράγοντες αποτελεσματικότητας. Η αποτελεσματική μείωση της βλάβης προϋποθέτει την ικανότητα μιας πολιτικήςπαρέμβασης που να οδηγεί σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Έτσι για μια καθαρή μείωση της βλάβης πρέπει να συντρέχουν τρεις απαραίτητες συνθήκες (ό.π.):

α) Ο κύριος στόχος να είναι η μείωση της βλάβης που σχετίζεται με τη χρήση και όχι η μείωση της χρήσης αυτοτελώς.

β) Να περιλαμβάνονται στρατηγικές προσανατολισμένες στην αποχή και στην απεξάρτηση, αλλά και στρατηγικές προσανατολισμένες στη μείωση της βλάβης για εκείνους που συνεχίζουν τη χρήση.

γ) Να περιλαμβάνονται στρατηγικές που στοχεύουν, να αποδείξουν ότι σε επίπεδο πιθανοτήτων, πράγματι επέρχεται μια καθαρή μείωση στις βλάβες που προκαλούνται από τα ναρκωτικά.

Συνολικά, η μείωση της βλάβης πλαισιώνεται από την έντονη κινητοποίηση του κατασταλτικού μηχανισμού στην κατεύθυνση της μείωσης της προσφοράς σε όλα τα επίπεδα (Caulkins, J.P., Reuter, P., 2009).

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.