Μείωση της βλάβης: Μια νέα τάση

Η αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών έχει διέλθει από διάφορα στάδια όπώς προκύπτει από τα προαναφερθέντα. Μία σχετικά νέα τάση που υπεισέρχεται ως τρίτος παράγοντας στην αντιμετώπιση των ναρκωτικών είναι η μείωση της βλάβης, εμπλουτίζοντας την έννοια της βλάβης (harm). Η τάση αυτή ξαναφέρνει στο προσκήνιο την υπέρβαση του δίπολου νομιμότητα–παρανομία υπέρ ενός υπέρτερου αγαθού που στην συγκεκριμένη περίπτωση αφορά την υγεία και την οικονομική και κοινωνική κατάσταση του κοινωνικού συνόλου [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7Α].

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.