Μείωση της προσφοράς: Παγκόσμιες, ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές

Η μείωση της προσφοράς ναρκωτικών περιλαμβάνει την πρόληψη,την αποτροπή και την αποδιάρθρωση του συνδεόμενου με τα ναρκωτικά εγκλήματος, ιδίως του οργανωμένου, μέσω της συνεργασίας μεταξύ δικαιοσύνης και υπηρεσιών επιβολής του νόμου, στην απαγόρευση, την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων από εγκληματικές πράξεις, στις έρευνες και στη διαχείριση των συνόρων.

Τα τελευταία χρόνια, και ύστερα από σωρεία ερευνών μελετών και αποκαλύψεων σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα, οι διεθνείς πολιτικές αρχικά στο πλαίσιο του Ο.Η.Ε. και στη συνέχεια στο πλαίσιο της Ε.Ε., άρχισαν να αντιμετωπίζουν με περισσότερη σοβαρότητα και περίσκεψη το πρόβλημα της προσφοράς, δηλαδή το ρόλο του οργανωμένου εγκλήματος και των επιπτώσεών του στη διάδοση των ναρκωτικών. Σε αυτό συνέβαλαν πολλοί λόγοι και ιδιαίτερα η παγκοσμιοποίηση του εγκλήματος, αλλά και έρευνες σχετικά με τη δομή και την οργάνωση του συστήματος παραγωγής και εμπορίας ναρκωτικώνπου ανέδειξαν τους κοινωνικούς παράγοντες οι οποίοι οδηγούν στο οργανωμένο έγκλημα και την επιχειρηματική λογική που διέπει την ανάπτυξή του.

Οι μετασχηματισμοί της μορφολογίας του οργανωμένου εγκλήματος και ειδικά η δικτυακή μορφή του, όπώς και ο βαθμός διείσδυσής του στον κρατικό μηχανισμό και τον κοινωνικό ιστό, όπώς αυτά αναλύθηκαν συστηματικά από δεκάδες έρευνες και προέκυψαν από δεκάδες υποθέσεις που χειρίστηκε τόσο η αστυνομία όσο και η δικαιοσύνη παγκοσμίως, οδήγησαν στην παραδοχή της σημασίας που έχει η δράση του οργανωμένου εγκλήματος για τη διάδοση των ναρκωτικών. Το οργανωμένο έγκλημα στον τομέα αυτόν διαρθρώνεται σε τρεις κύριες λειτουργίες που περιλαμβάνουν το σύστημα παραγωγής (καλλιέργεια, συγκομιδή, επεξεργασία και παρασκευή ή παρασκευή ναρκωτικών εάνπρόκειται για συνθετικά), το σύστημα διανομής χονδρικής πώλησης (διεθνείς μεταφορές και διανομές χονδρικής πώλησης) και το σύστημα διανομής λιανικής πώλησης.

Έτσι, σε ό,τι αφορά την μείωση της προσφοράς γίνεται αντιληπτό ότι πρόκειται για ένα σύνθετο φαινόμενο, που οφείλει να λαμβάνει υπόψη και τις τρεις λειτουργίες που προαναφέρθηκαν και σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα σε όλη την κλίμακα της δράσης του. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα ναρκωτικά 2013-2020 στον τομέα ανάπτυξης πολιτικών για τη μείωση της προσφοράς των ναρκωτικών παρέχει τις κατευθυντήριες γραμμές και αρχές στο πλαίσιο των οποίων πρέπει να αναπτύσσονται όχι μόνο οι διεθνείς και Ευρωπαϊκές πολιτικές αλλά και οι εσωτερικές πολιτικές κάθε χώρας-μέλους της Ε.Ε. {Συστάσεις-Συμβούλιο της Ε.Ε.. (2012/C 402/01)- Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2012].

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.