Μείωση της ζήτησης: Παγκόσμιες, ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές

Η μείωση της ζήτησης αφορά ένα πλέγμα πολιτικών που εφαρμόζονται στο Δυτικό Κόσμο εδώ και χρόνια και στοχεύουν στην αποδιάρθρωση των θετικών τάσεων απέναντι στη χρήση ναρκωτικών, επειδή η χρήση οδηγεί στην εξάρτηση. Η μείωση της ζήτησης είναι εστιασμένη στο χρήστη. Η ιδέα που βρίσκεται πίσω από αυτές τις πολιτικές είναι εκείνη σύμφωνα με την οποία το άτομο, είτε είναι υπεύθυνο για τις επιλογές του είτε ετεροκαθορίζεται λόγω ιδιοσυγκρασίας ή κοινωνικών παραγόντων, είναι ο βασικός παράγοντας εξάπλωσης των ναρκωτικών.

Η προσέγγιση αυτή, που για χρόνια επικράτησε μονοδιάστατα στις πολιτικές για τα ναρκωτικά, εντόπιζε το πρόβλημα των εξαρτήσεων αποκλειστικά στους χρήστες, υπό την οπτική ότι οι άνθρωποι που τελικά καταλήγουν στα ναρκωτικά είναι διαφορετικοί από τους άλλους (βλ. και προηγ.). Σε αυτό το πλαίσιο αντιμετώπιζε (αρχικά) τους χρήστες ως παραβατικούς και συχνά τους ταύτιζε με τους εγκληματίες (δεδομένου ότι η πολιτική αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της απαγορευτικής πολιτικής). Πιο πρόσφατα, ωστόσο, η προσέγγιση αυτή τους αντιμετωπίζει ως ασθενείς και προάγει κατά κανόνα ανάλογες πολιτικές υγείας. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχική της διατύπώςη αυτή η προσέγγιση συναρτάται με ένα ευρύτερο σχέδιο για την κοινωνία, σύμφωνα με το οποίο τα ναρκωτικά και η εξάρτηση μπορούν να εξαλειφθούν μέσα από παρεμβάσεις προς την ομάδα των χρηστών. Η τάση αυτή σήμερα εξακολουθεί να κυριαρχεί και οι χρήστες, κυρίως οι προβληματικοί χρήστες, θεωρούνται ασθενείς, όπώς έχουμε ήδη αναφέρει. Ωστόσο, η μείωση της ζήτησης ως πολιτική κατά των ναρκωτικών όπώς αναπτύσσεται σήμερα, πλαισιώνεται και από ένα πλέγμα πολιτικών που εστιάζουν στην προσφορά ναρκωτικών.

Η στρατηγική της Ε.Ε. για τα ναρκωτικά για το 2013-2020 λαμβάνει υπόψη τις νέες συνθήκες που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια και διαμορφώνεται με βάση την ανάλυση αυτών των συνθηκών. Οι νέες αυτές συνθήκες περιγράφονται στο ίδιο το κείμενο της Στρατηγικής που αποδίδει συνοπτικά και την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ε.Ε..

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.