Πρώτη μέρα στο δρόμο: Η πιάτσα

Οι αστυνομικοί ρωτήθηκαν για τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις ανησυχίες ενός άπειρου σχετικά με τις εξαρτήσεις αστυνομικού, όταν για πρώτη φορά έρχεται σε επαφή με αυτό το αντικείμενο υπηρεσίας. Από τις απαντήσεις τους προκύπτει αυτό που επιβεβαιώνουν και οι έρευνες, ότι δηλαδή οι πρωτόπειροι αστυνομικοί έρχονται σε επαφή με μία βίαιη κατάσταση που αρχικά τουλάχιστον τους φοβίζει, τους στενοχωρεί και τους προκαλεί πάντως συμπόνια απέναντι στους εξαρτημένους, αλλά και αηδία με αυτό που αντιμετωπίζουν και σε λιγότερο ποσοστό εχθρότητα. Είναι αξιοσημείωτο, ότι λίγοι (8 άτομα) αναφέρουν επιθετικότητα, ενώ περισσότεροι αναφέρουν εχθρότητα και εκνευρισμό ως αντίδραση. Πρόκειται για συναισθήματα που συνδέονται άμεσα με μετασχηματισμούς του φόβου. Οι αστυνομικοί της Αθήνας πάντως αναφέρουν λιγότερο έκπληξη από αυτούς της Θεσσαλονίκης, ενώ το αίσθημα της αηδίας είναι ίδιο σε ποσοστιαίες αναλογίες.

Αναλυτικότερα, το 60,9% του συνόλου των εκπαιδευθέντων θεωρούν ότι, κατά την πρώτη επαφή τους με το αντικείμενο των ναρκωτικών, κυριαρχεί ο φόβος, το 52,2% (64% στη Θεσσαλονίκη και 45,5% στην Αθήνα) αναφέρουν τη στενοχώρια, ενώ λιγότεροι αναφέρουν ότι αισθάνονται συμπόνοια/κατανόηση (39,1%), αηδία (36,2%) και έκπληξη (29% στην Αθήνα, 44% στη Θεσσαλονίκη). Οι εκπαιδευόμενοι στη Θεσσαλονίκη εκφράζουν σε συγκριτικά μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους εκπαιδευόμενους της Αθήνας συναισθήματα όπώς επιθετικότητα (8% έναντι 0%), εχθρότητα (12% έναντι 2,3%) καθώς και κάποιο άλλο συναίσθημα (24% έναντι 4,5%) όπώς άγχος, αγωνία, προβληματισμό κτλ. [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ31].

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.