Η ποινική αντίδραση απέναντι στις ψυχοδραστικές ουσίες στην Ελλάδα

Σήμερα η Ε.Ε. και η Ελλάδα υιοθετούν μια διαχειριστική προσέγγιση στον τομέα της αντεγκληματικής πολιτικής για το πρόβλημα των ναρκωτικών. Εμπνέονται, δηλαδή, από τη γενική ιδέα ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα δυσεπίλυτο, που σχετίζεται με τη σοβαρή εγκληματικότητα, το οργανωμένο έγκλημα και η αντιμετώπισή του, αν και κρίνεται αναγκαίο να αναπτύσσεται κατά περίπτωση (διαφορετικές ρυθμίσεις για το οργανωμένο έγκλημα, διαφορετικές για μικρο-διακινητές και χρήστες), θα πρέπει να προτάσσει τη συνεργασία των κρατών σε ζητήματα ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.