Καλές πρακτικές πρόληψης και μείωσης της βλάβης σε έκτακτες συνθήκες

Η αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών που αφορούν το σύνδρομο υπερδοσολογίας και το στερητικό σύνδρομο, αποτελούν βασικά προβλήματα για τους αστυνομικούς που έρχονται σε επαφή με τους εξαρτημένους. Για το λόγο αυτό, στην παρούσα ενότητα αναπτύσσονται ζητήματα καλών πρακτικών για τα περισταστικά αυτά, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν οι αστυνομικοί με
σχετική επάρκεια (βλ. για όλα ενδεικτ. Αναγνώστου Ο., Κοκκώλης, Κ., Δουζένης,2014α. National Treatment Agency for Substance Misuse, 2004).Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι αυτονόητο ότι οι καλές πρακτικές για να έχουν αποτελεσματικότητα θα πρέπει να έχουν προηγουμένως μελετηθεί σοβαρά από τους ενδιαφερόμενους και, εφόσον είναι δυνατόν, να έχουν αποτελέσει και αντικείμενο εξάσκησης καθώς οι συνθήκες πίεσης λειτουργούν ανασχετικά για την εφαρμογή των καλών πρακτικών από μη ειδικούς.

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.