Αστυνομία, μείωση της βλάβης και δικαιώματα

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται οι πολιτικές και στρατηγικές μείωσης της βλάβης από την πλευρά της αστυνομίας και οι διάφορες κατηγοριοποιήσεις τους. Εξετάζονται επίσης οι παρεμβάσεις για τη μείωση της προσφοράς και της ζήτησης ναρκωτικών στο πλαίσιο των πολιτικών μείωσης της βλάβης. Στόχος του κεφαλαίου είναι να γίνουν κατανοητές οι παράμετροι που συμβάλλουν στη μείωση της βλάβης, τόσο στο επίπεδο της δημόσιας τάξης, όσο και σε αυτό της δημόσιας ασφάλειας σε συνάρτηση πάντα με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.