Ευχαριστίες

Η κα Βιδάλη ευχαριστεί η ίδια όλους όσους βοήθησαν για την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου.

- Στον Ψυχίατρο, Αν. Καθηγητή κ. Αθ. Δουζένη, επιστημονικό συνυπεύθυνο μαζί με την γράφουσα του παρόντος έργου, για τη συνεργασία, τη βοήθεια και τη συμβολή του με κείμενα και καλές πρακτικές.

- Στα μέλη της επιστημονικής επιτροπής του συνολικού προγράμματος κ.κ. Θ. Θαλασσινού, Α. Πανόπουλο, Χ. Τσατσαρώνη.

- Στους εργαζόμενους του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) και ειδικά σε όσους εργάστηκαν από οποιαδήποτε θέση για την υλοποίηση του έργου. Ειδικότερα, θερμές ευχαριστίες στους κ.κ. Χ. Μπάνου, Χ. Τσατσαρώνη, Ε. Ραρή.

- Στους Εκπαιδευτές του προγράμματος που με τις γνώσεις και την εμπειρία τους συνέβαλαν σημαντικά στην ευαισθητοποίηση των Εκπαιδευομένων-Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) σε θέματα ήπιας αστυνόμευσης των εξαρτημένων.

- Στον κ. Α. Μουρσελά για τη στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν οι εκπαιδευόμενοι.

- Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στους Παρατηρητές/τριες που συμμετείχαν στα σεμινάρια των κύκλων επιμόρφωσης του ένστολου προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι με τις καίριες και αναλυτικές τους παρατηρήσεις βοήθησαν στην υλοποίηση του προγράμματος και στη διάρθρωση της ύλης του βιβλίου.

- Τέλος, είναι αναγκαίο να ευχαριστήσω όλους τους Αστυνομικούς (άνδρες και γυναίκες) της ΕΛ.ΑΣ. που συμμετείχαν στους κύκλους επιμόρφωσης, οι οποίοι με τον ενθουσιασμό τους, την εποικοδομητική κριτική, τις παρατηρήσεις τους και την εν πολλοίς ενεργή συμμετοχή τους συνέβαλλαν στον εμπλουτισμό και στην αναθεώρηση της διδακτέας ύλης καθώς και στη διάρθρωση της ύλης του παρόντος εγχειριδίου.

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.