• Ο.ΚΑ.ΝΑ.
    Ο.ΚΑ.ΝΑ. Ενέργειες ευαισθητοποίησης σε θέματα εξαρτήσεων
    «Εγχειρίδιο ήπιας αστυνόμευσης των εξαρτημένων»
  • Hπια αστυνόμευση εξαρτημένων
    Hπια αστυνόμευση εξαρτημένων Ενέργειες ευαισθητοποίησης αστυνομικών για θέματα εξαρτήσεων

Εισαγωγή

 

Ο.ΚΑ.ΝΑ. ΕΣΠΑ 2007-2013

ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΡΑΞΗ
«Κατάρτιση του προσωπικού της αστυνομίας σε θέματα εξαρτήσεων»
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Το εγχειρίδιο
Στον παρόντα ιστότοπο παρουσιάζεται η ύλη που διδάχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος, συστηματοποιημένη και επεξεργασμένη σε ένα βιβλίο, συγγραφέας του οποίου είναι η Εγκληματολόγος κ. Σοφία Βιδάλη, Καθηγήτρια του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, η οποία ήταν μία εκ των επιστημονικά υπεύθυνων  του προγράμματος. Το βιβλίο  περιλαμβάνει τόσο πρωτότυπα κείμενα και πίνακες με δεδομένα, όσο και παραθέσεις και ανάλυση ήδη δημοσιευμένων κειμένων. Η ύλη διαρθρώνεται σε ενότητες και κεφάλαια που παρουσιάζονται στο κύριο μενού του παρόντος  ιστότοπου, όπως και σε μορφή e -pub και pdf (βλ. μενού στα δεξιά της σελίδας). Πρόκειται για ένα δυναμικό σύνολο, καθώς μετά από τη λήξη του προγράμματος το διδακτικό υλικό διατηρείται ανοιχτό για επικαιροποίηση και συμπληρώσεις στο μέλλον. Οι χρήστες του βιβλίου μπορούν να διαβάζουν το κυρίως κείμενο και να μεταβαίνουν μέσω link στα σχετικά Παραρτήματα, τα οποία και αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της επιμόρφωσης που υλοποιήθηκε.

Ο ΟΚΑΝΑ με την πρωτοβουλία του αυτή φιλοδοξεί να συμβάλλει σε μια περισσότερο ανθρώπινη και ήπια αντιμετώπιση των εξαρτημένων από την αστυνομία, στην ουσιαστική ενίσχυση του αστυνομικού έργου μέσα από την παροχή βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στους αστυνομικούς για την  ασφαλή μεταχείριση σχετικών περιστατικών και τέλος, στην εξειδικευμένη επαγγελματική επιμόρφωση των αστυνομικών που έρχονται σε επαφή με εξαρτημένους, ώστε να επιτυγχάνεται μια βασική επιδίωξη, η μείωση της βλάβης μέσω της ήπιας αστυνόμευσης και του σεβασμού των δικαιωμάτων των εξαρτημένων.

Τα κύρια αντικείμενα διδασκαλίας αφορούσαν τη συνολική θεώρηση του προβληματος των ναρκωτικών σε επίπεδο προσφοράς, ζήτησης και διεθνών και εθνικών πολιτικών, την παρουσίαση της ιδιαίτερης κοινωνικής κατάστασης την οποία βιώνουν οι εξαρτημένοι, την ήπια στυνόμευση των εξαρτημένων και οτυς κανόνες νόμιμης, δέουσας και ασφαλούς αστυνόμευσης, τη μεταχείριση των εξαρτημένων σε περιπτώσεις έντασης, περιστατικών κρίσης (σύνδρομα κλπ).  Η διδακτική ύλη επικεντρώνεται στην ήπια  αντιμετώπιση των χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών, που συνήθως καταγράφεται ως ένα ‘πρόβλημα’, ιδίως στα αστικά κέντρα, όπως ήταν και ο στόχος επιμορφωσης του προγράμματος και φωτίζει τις πολλαπλές διαστάσεις της.

2. Το έργο
Στόχος του υποέργου ήταν να δημιουργηθεί μία ολοκληρωμένη, πρότυπη ενότητα διδακτικής ύλης για αστυνομικούς και ταυτόχρονα, να εκπαιδευτεί ένας μεγάλος αριθμός αστυνομικών που υπηρετούν στην Ελληνική και στη Δημοτική Αστυνομία, σε όλη την Ελλάδα και έρχονται, λόγω της θέσης τους, συστηματικά σε επαφή με εξαρτημένα άτομα, ιδίως σε περιοχές που αναπτύσσονται ανοικτές πιάτσες εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών. Ενώ το έργο είχε αρχίσει να σχεδιάζεται, η κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας (άρθ. 81, παρ.1, Ν. 4172/2013) άλλαξε τον αρχικό σχεδιασμό του προγράμματος, το οποίο οριστικοποιήθηκε περιλαμβάνοντας μόνον την Ελληνική Αστυνομία.  Το έργο καθοδηγήθηκε επιστημονικά από την Καθηγήτρια του Δ.Π.Θ. κ. Σοφία Βιδάλη και τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Ε.Κ.Π.Α. κ. Αθανάσιο Δουζένη. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι πλαισώθηκαν σε όλη τη διάρκεια του έργου από επιστημονική επιτροπή στην οποία συμμετείχαν εκτός από τους ίδιους και οι κ.κ. Θεονύμφη Θαλασσινού, υπευθυνη του Κέντρου Υποδοχής του Ο.ΚΑ.ΝΑ., Αναστάσιο Πανόπουλο, Υπέυθυνο του Σταθμού Φροντίδας Εξαρτημένων Ατόμων, Χαρίκλεια Τσαταρώνη, Δρ. Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Βοστώνης, Εξωτερική Επιστημονική Συνεργάτιδα Ο.ΚΑ.ΝΑ.

Ειδικότερα, το έργο πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 2014 και αρχές του 2015, σε τέσσερις κύκλους επιμόρφωσης αστυνομικών με βάση συγκεκριμένα προγράμματα διδασκαλίας ανά κύκλο. Τα προγράμματα αυτά προέκυψαν μετά από μελέτη του πληροφοριακού υλικού που παρείχε η Ελληνική Αστυνομία για τις ανάγκες εκπαίδευσης των αστυνομικών στο συγκεκριμένο θέμα, επισκόπηση και αξιοποίηση της διεθνούς και ελληνικής σχετικής βιβλιογραφίας και έρευνας και τέλος, έρευνα εκτίμησης αναγκών των αστυνομικών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Έτσι η διδακτική ύλη διαμορφωνόταν συνεχώς στη διάρκεια των Α’, Β’ και Γ’ κύκλων εκπαίδευσης και η οριστική ύλη διδάχθηκε στον Δ’ κύκλο εκπαίδευσης.

Ο Α’ και Β’ κύκλος αφορούσε αστυνομικούς από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη Ελλάδα. Η ίδια ομάδα  επανεκπαιδεύθηκε με ανανεωμένο οριστικό - υλικό και πρόγραμμα εκπαίδευσης στον Γ’ κύκλο, ενώ ο Δ’ κύκλος πραγματοποιήθηκε σε νέα ομάδα εκπαιδευομένων η οποία εκπαιδεύτηκε με το υλικό στην οριστική μορφή του.

Συνολικά στο πρόγραμμα εκπαιδεύθηκαν 852 αστυνομικοί από όλη την Ελλάδα, κατά κανόνα με εμπειρία στο σώμα όχι πάνω από 10 χρόνια, οι οποίοι υπηρετούσαν σε υπηρεσίες αστυνομίας τάξης ή ασφάλειας που έρχονταν σε επαφή με εξαρτημένους στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους. Η συνολική διάρκεια εκπαίδευσης για όλες τις ομάδες όλων των κύκλων ήταν 2.016 ώρες.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 95 εκπαιδευτές και παρατηρητές οι οποίοι ήταν :
α) Στελέχη Ο.ΚΑ.ΝΑ. ειδικότητας Ψυχίατροι, Ψυχολόγοι ή πτυχιούχοι Κοινωνικών Επιστημών ΠΕ ή ΤΕ με εργασιακή ή και εκπαιδευτική εμπειρία σε ζητήματα τοξικοεξάρτησης ή και δράσεις και υπηρεσίες προσέγγισης και ενημέρωσης ενεργών χρηστών.
β) Ειδικοί Επιστήμονες με διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό στην Εγκληματολογία / Ποινικό Δημόσιο Δίκαιο/ Ψυχολογία / Ψυχιατρική ή τις Αστυνομικές Σπουδές με διδακτική εμπειρία.
γ) Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. με πτυχίο ή και μεταπτυχιακό ιδίως  Εγκληματολογίας, Ψυχολογίας, Νομικής -Ποινικό Δίκαιο  και εμπειρία σε αστυνομικά τμήματα ευάλωτων περιοχών αστικών κέντρων ή σε Υπηρεσίες Ασφαλείας ή και Δίωξης Ναρκωτικών.

 

logos espa

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.